U bent hier

Huurprijs, indexatie en kost

Huurprijzen zijn niet gereglementeerd. De huurder en de verhuurder kunnen de huurprijs dus vrij bepalen. Deze regel is echter niet van toepassing als de verhuurder een contract van korte duur beëindigt en met een andere huurder een nieuw contract van korte duur afsluit. In dat geval mag de nieuwe huurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de prijs die de vorige huurder betaalde, plus de aanpassing aan de index.

De oorspronkelijke huurovereenkomst blijft wel geldig telkens wanneer dezelfde partijen de overeenkomst verlengen. De verhuurder kan de huurprijs in dat geval niet wijzigen. Wel blijft het mogelijk om een jaarlijkse indexaanpassing door te voeren en de huurprijs te herzien in de loop van de overeenkomst.

Indexatie

De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. De aanpassing gebeurt eenmaal per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract.
Het contract mag wel bepalen dat er geen indexatie is. In dat geval kan de verhuurder geen indexaanpassing vorderen. De lasten die de huurder maandelijks verschuldigd is, maken in geen geval deel uit van de indexatie.

Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden. Deze vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

De indexatie gebeurt steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen.
Om het bedrag van de geïndexeerde huurprijs te kennen, wordt de volgende formule toegepast.

Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
------------------------------------------------
Aanvangsindexcijfer

De basishuurprijs is de huurprijs die de huurder en verhuurder bij het sluiten van het huurcontract overeengekomen zijn (zonder kosten).

In onze brochure De huurwet vindt u een overzicht van de gegevens die u moet gebruiken om de index te berekenen (p. 63).

Om het u makkelijker te maken, hierbij alvast de tabel:

img

U kunt de verschillende indexcijfers terugvinden op de website van de FOD Economie. Het recentste gezondheidsindexcijfer kunt u ook vernemen via het automatisch antwoordapparaat op het nummer 02 277 56 40 of via de website van Statbel. U vindt ook een huurcalculator voor de automatische berekening van de indexering van huurprijzen.

Herziening van de huurprijs

Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 28 februari 1991 kan de huurprijs onder bepaalde voorwaarden herzien worden. Een herziening kan zowel een verhoging als een verlaging zijn.

Een herziening kan slechts gebeuren aan het einde van elke driejarige periode. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een herziening vragen aan de andere partij. Dat kan enkel tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan.

Na een verzoek om herziening zijn er twee mogelijkheden:

  • De partijen gaan akkoord over het principe van de herziening en het bedrag ervan.
  • De partijen bereiken geen akkoord.

Blijft een akkoord uit, dan kan de vragende partij naar de vrederechter stappen. Dat moet gebeuren tussen de zesde en derde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan. De rechter kan de herziening in twee gevallen toestaan:

  • Hij kan een verhoging of verlaging van de huurprijs toestaan als de vragende partij bewijst dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden ten minste 20 % hoger of lager ligt.
  • Hij kan een verhoging van de huurprijs toestaan als de verhuurder bewijst dat de huurwaarde met ten minste 10 % is gestegen door de werken die hij in de woning heeft uitgevoerd. De werken die de verhuurder moet doen om het goed in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsvereisten komen hiervoor niet in aanmerking.

Lasten

Bovenop de betaling van de huurprijs is de huurder dikwijls verplicht, volgens de huurovereenkomst, bepaalde uitgaven op zich te nemen of ze aan de verhuurder terug te betalen. Zoals bijvoorbeeld: de kosten van verbruik, het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, ...

De onroerende voorheffing met betrekking tot het gehuurde onroerend goed mag nooit ten laste van de huurder zijn.

Terugbetaling

Het komt wel eens voor dat de huurder door een regeling van de huurprijs of van de lasten sommen heeft betaald:

  • die hij niet verschuldigd was
  • waarvan na onderzoek bleek dat zij hoger waren dan de werkelijke uitgaven

De huurder mag die te veel betaalde sommen terugeisen van de verhuurder. Hij moet daarvoor een aangetekende brief naar de verhuurder sturen.

Een mogelijke teruggave is aan twee belangrijke regels gebonden.

  • De huurder mag alleen de teruggave eisen van de sommen die hij te veel heeft betaald gedurende de vijf jaar die aan het verzenden van de brief voorafgaan.
  • Als de verhuurder de sommen niet terugbetaalt, kan de huurder binnen een termijn van één jaar, vanaf de datum van het versturen van de aangetekende brief, een rechtsvordering instellen bij de vrederechter.