U bent hier

Onderverhuring

De onderhuur is de overeenkomst waarbij de huurder een deel of het geheel van de woning die hij huurt, verhuurt aan een andere persoon (onderhuurder). De hoofdhuurder blijft huurder ten opzichte van de hoofdverhuurder.

Onderverhuring hoofdverblijfplaats

De huurder kan een woning die dient als zijn hoofdverblijfplaats niet volledig onderverhuren. Hij mag slechts een deel van de woning onderverhuren en alleen als hij het andere gedeelte als zijn eigen hoofdverblijfplaats blijft bewonen. Het gedeelte dat hij onderverhuurt, mag al dan niet als hoofdverblijfplaats dienen voor de onderhuurder.

Als het gehuurde gedeelte van de onderhuurder dient als zijn hoofdverblijfplaats, gelden de volgende regels:

 • de duur van de onderhuur mag de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden;
 • de hoofdhuurder moet de onderhuurder vóór het sluiten van deze onderhuur van zijn hoedanigheid en rechten op de hoogte brengen;
 • wanneer de verhuurder de hoofdhuur beëindigt, moet de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan binnen vijftien dagen op de hoogte brengen. Hij moet hem dan meedelen dat het contract van de onderhuur op dezelfde datum als die van de hoofdhuur zal eindigen.

Als de huurder de hoofdhuur voortijdig beëindigt, moet hij:

 • ten opzichte van de onderhuurder een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren
 • aan de onderhuurder een afschrift geven van de opzeggingsbrief aan de verhuurder
 • een wettelijke vergoeding van drie maanden huur aan de onderverhuurder betalen

De onderhuurder kan geen verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen als de onderhuur eindigt omdat de hoofdhuur afloopt.
De hoofdhuurder is verantwoordelijk ten opzichte van zowel de hoofdverhuurder als de onderhuurder voor het niet naleven van de regels.

Niet-bewoond goed

De huurder die het goed dat hij huurt niet bewoont, mag dit goed niet (geheel of gedeeltelijk) onderverhuren aan een persoon die er zijn hoofdverblijfplaats van zou willen maken.
Op deze regel zijn er echter twee belangrijke uitzonderingen:

 • een gemeente, een OCMW, een vzw of een vennootschap met sociaal oogmerk mogen een gehuurd goed volledig onderverhuren aan minder gegoede personen of personen in een moeilijke sociale situatie. De hoofdverhuurder moet hiermee instemmen. De woning kan uitsluitend als hoofdverblijfplaats van de huurders dienen;
 • een huurder van een handelspand mag een gedeelte daarvan onderverhuren aan een persoon die het als hoofdverblijfplaats gebruikt. Aan die mogelijkheid zijn drie voorwaarden verbonden:
  • in het handelshuurcontract mag er geen verbod tot onderverhuring staan;
  • slechts een gedeelte van het gehuurde goed mag worden onderverhuurd;
  • de handelshuurder moet zijn handel in het gehuurde goed behouden.