De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voorziet niet in een mechanisme van automatische wederzijdse erkenning - wat in overeenstemming is met de vrijhandelsovereenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld met andere partners. De overeenkomst voorziet echter wel in een kader voor het afsluiten van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning, per beroep, in de toekomst.


Advocaat

Ik heb de Britse nationaliteit en werk als advocaat in België. Kan ik na de brexit mijn beroep in België blijven uitoefenen?

  • Britse advocaten die hun inschrijving op het tableau van een Belgische balie hadden gevraagd en vóór de datum van de terugtrekking waren ingeschreven, blijven in principe op het tableau ingeschreven, voor zover is voldaan aan de voorwaarde van wederkerigheid. Deze Britse advocaten hebben dezelfde rechten als Belgische advocaten en oefenen het beroep van advocaat uit onder de Belgische beroepstitel. Zij behouden die rechten uiterlijk tot 31 december 2022.
  • Britse advocaten die hun inschrijving op de lijst van Europese advocaten van een Belgische balie hadden gevraagd en voorafgaand aan de brexit daarop minder dan drie jaar waren ingeschreven (en hun inschrijving op het tableau van een Belgische balie dus nog niet hadden kunnen vragen) blijven op voorwaarde van wederkerigheid op die lijst ingeschreven. Zij behouden de rechten die zij door hun inschrijving op die lijst bezaten voorafgaand aan de brexit (uiterlijk tot 31 december 2022).
  • Alle andere Britse advocaten moeten zich inschrijven op de lijst van buitenlandse advocaten van een Belgische balie. Dergelijke lijsten worden niet wettelijk geregeld in het Gerechtelijk Wetboek. Aan Nederlandstalige zijde bestaat voorlopig enkel een B-lijst aan de Brusselse balie.

Dat betekent dat Britse advocaten moeten voldoen aan de Belgische vreemdelingenwetgeving en het beroep van advocaat moeten uitoefenen onder hun Britse beroepstitel. Zij mogen advies geven over binnen- en buitenlands recht, maar mogen niet pleiten voor de Belgische hoven en rechtbanken, noch voor de Raad van State.

Waar kan ik terecht met verdere vragen over de uitoefening van het beroep van advocaat na de brexit?

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
T 02 227 54 70
F 02 227 54 79
info@advocaat.be

L'ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique

Avenue de la Toison d'Or 65
1060 Bruxelles
T 02 648 20 98
E info@avocats.be

Gerechtsdeskundige / vertaler / tolk

Ik heb de Britse nationaliteit en werk als gerechtsdeskundige of vertaler/tolk in België. Kan ik na de brexit mijn beroep blijven uitoefenen in België?

Britse onderdanen die al in het nationaal register zijn opgenomen, blijven erin opgenomen als zij na het einde van de overgangsperiode wettelijk in een lidstaat van de Europese Unie verblijven en zij aan de andere opnamevoorwaarden voldoen.

Britse onderdanen die reeds in het nationaal register zijn opgenomen, zullen eruit worden geschrapt als zij na het einde van overgangsperiode niet meer wettelijk in een lidstaat van de Europese Unie verblijven.

Waar kan ik terecht voor verdere vragen over mijn beroepsuitoefening na de brexit?

Dienst nationale registers

Voor de gerechtsdeskundigen
NRGD-RNEJ@just.fgov.be

Voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be

T 02 552 28 57 of 02 552 28 40 (NL)
T 02 552 28 56 of 02 552 26 29 (FR)

Bemiddelaar

Ik heb de Britse nationaliteit en werk als erkend bemiddelaar in België. Kan ik na de brexit mijn beroep blijven uitoefenen in België?

Buitenlandse personen kunnen een erkenning krijgen als zij een opleiding hebben gevolgd die door de Federale Bemiddelingscommissie is erkend of een dossier indienen op basis van equivalentie.

Er is geen enkele nationaliteitsvereiste om in België een erkenning te krijgen.

Waar kan ik terecht met verdere vragen over de uitoefening van het beroep van bemiddelaar na de brexit?

Federale Bemiddelingscommissie - Commission  fédérale de Médiation

Simon Bolivarlaan 30 (WTC III)
1000   Brussel
T 02 552 24 00
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Notaris

Ik heb de Britse nationaliteit en werk als notaris in België. Kan ik na de brexit mijn beroep blijven uitoefenen in België?

De notariswet legt enkel een nationaliteitsvereiste op in de toegangsprocedure tot het notarisambt. Zo moet u de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie om deel te nemen aan het vergelijkend examen voor de titel van kandidaat-notaris.

De notariswet verplicht de notaris bovendien om kantoor te houden in zijn standplaats. Bij niet-naleving van die verplichting wordt hij als ontslagnemend beschouwd.

De procedures om verblijfsrecht te verkrijgen in België worden door de Belgische overheid vastgelegd.

Waar kan ik terecht met mijn verdere vragen over de uitoefening van het beroep van notaris na de brexit?

Richt u tot de benoemingscommissie voor het notariaat of de Nationale Kamer van notarissen.

Gerechtsdeurwaarder

Waar kan ik terecht met vragen over de uitoefening van mijn beroep als gerechtsdeurwaarder na de brexit?

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Juridische dienst
T 02 538 00 92
E info@nkgb-cnhb.be

Permanentie voor particulieren: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur