Om zijn rol optimaal te kunnen vervullen, werkt de FOD Justitie nauw samen met andere overheidsdiensten zoals de FOD Buitenlandse Zaken. Aldus worden partnerschappen opgezet via overleg, onderhandelingen en coördinatiestructuren.

Voorts onderhoudt de FOD duurzame contacten met internationale actoren. In die zin organiseert de FOD Justitie op geregelde tijdstippen:

  • opleidingen, stages en bezoeken met het oog op uitwisseling van kennis en informatie;
  • ontmoetingen met buitenlandse ministeries  van Justitie;
  • stages voor magistraten.

Ook stelt de FOD Justitie zijn deskundigheid ten dienste van andere partners in het kader van Europese en internationale projecten.