Arresten

Doorzoek in de HUDOC-databank alle arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaken waarin de Belgische Staat de beklaagde partij was.

De rechten en vrijheden van de burger worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dat in 1950 in Rome ondertekend werd. Dit Verdrag is rechtstreeks toepasselijk binnen onze rechtsorde.
 
Elke burger die meent dat zijn rechten geschonden worden door een lidstaat van de Raad van Europa, kan klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Wel moet de burger alle rechtsmiddelen in eigen land hebben uitgeput. Hij kan  immers ook rechtstreeks voor de Belgische rechtbanken aanvoeren dat zijn rechten geschonden zijn, terwijl de rechtbanken en hoven de bepalingen van dit verdrag rechtstreeks kunnen toepassen.

Indien u een zaak aanhangig wil maken bij het Hof, vindt u alle nuttige informatie via deze link.

De ontvankelijkheidsvoorwaarden vindt u op de website van het Hof

De functie van agent van de Belgische regering bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt uitgeoefend binnen de FOD Justitie. Zij bestaat erin de Staat te verdedigen voor het Hof en de arresten van het Hof uit te voeren.

De FOD Justitie publiceert een jaarverslag over zaken waarin België de beklaagde partij was voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.