Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa hebben de overheden ervoor gekozen aandacht te schenken aan de toekomst van het stelsel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 26 en 27 maart 2015 vindt in Brussel hierover een topconferentie plaats.

Deze conferentie wil van de toekomst van het verdragsstelsel de kern van de debatten maken en streeft vooral ernaar het proces voor de uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te verbeteren.

De voorzitter van het Hof wees er in zijn toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar 2014 immers al op: « il s’agit moins de pointer du doigt les Etats qui exécutent moins rapidement que de rappeler à tous les Etats Parties que le système de la Convention est le leur, notre système commun de droits et de libertés ».

De Belgische overheden bereiden het evenement voor in samenwerking met de andere sleutelfiguren van de sector: de Parlementaire Vergadering, de Commissaris voor de Rechten van de Mens, het Hof, de dienst Uitvoering van de arresten, het Comité van Ministers en het Stuurcomité voor de mensenrechten. Allemaal zullen zij bijdragen leveren voor de denkoefeningen met het oog op de goedkeuring van een verklaring op grond waarvan het vooral mogelijk zal zijn de tenuitvoerlegging van het verdrag en de uitvoering van de arresten van het Hof te verbeteren.

Contact

Marc Tysebaert: marc.tysebaert@just.fgov.be
Isabelle Niedlispacher: isabelle.niedlispacher@just.fgov.be
Secretariaat van de Conferentie: helpdesk@echr-march.eu