Oorlogsmisdaden zijn bestanddelen van de meest ernstige schendingen van de wetten en gebruiken van de oorlog. Deze wetten en gebruiken beogen:

  • de bescherming van de burgers, de krijgsgevangenen, de gewonden, de zieken en het verzorgend personeel
  • de bescherming van bepaalde goederen
  • het verbod op bepaalde gevechtsmethoden en -middelen.

Het Belgische recht zet op de lijst van oorlogsmisdaden 50 verschillende misdrijven. Deze misdaden kunnen plaatsvinden in het kader van een internationaal gewapend conflict of een gewapend conflict dat niet van internationale aard is (burgeroorlog of intern conflict).

België heeft deze definities goedgekeurd teneinde in overeenstemming te zijn met zijn internationale verdragsverplichtingen (de vier Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en de aanvullende protocollen I, II, III en het Tweede Protocol inzake het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict) of met zijn internationale gewoonteverplichtingen

Oorlogsmisdaden worden dus in het Belgische recht (artikelen 136quinquies en 136septies van het Strafwetboek) en in het internationale recht gestraft.