Regularisatie van adoptieprocedures

Artikel 365-6 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in een afwijkende procedure voor de erkenning van adopties van kinderen met gewone verblijfplaats in het buitenland door adoptanten met gewone verblijfplaats in België. Meer bepaald gaat het over adoptanten die vooraf geen voorbereiding  (georganiseerd door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap) hebben gevolgd en geen geschiktheidsvonnis hebben verkregen overeenkomstig artikel 361-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel staat in geen geval nieuwe mogelijkheden tot vrije adopties toe.

Deze bepaling onderwerpt de regularisatie aan 4 strikte cumulatieve voorwaarden:

  1. de adoptie mag niet tot stand zijn gekomen met het oog op het ontduiken van de wet;
  2. het kind moet tot in de vierde graad verwant zijn met de adoptant, met zijn echtgenoot of met de persoon met wie hij samenwoont, zelfs overleden, of het kind moet het dagelijkse leven op duurzame wijze gedeeld hebben met de adoptant of adoptanten in een relatie zoals geldt voor ouders alvorens de adoptant enige stappen met het oog op de adoptie heeft ondernomen;
  3. behalve indien het gaat om het kind van de echtgenoot van de adoptant of de persoon met wie hij samenwoont, mag het kind geen andere duurzame oplossing van familiale opvang hebben dan de interlandelijke adoptie, rekening houdend met zijn hoger belang en de rechten die hem zijn toegekend op grond van het internationale recht;
  4. de erkenningsvoorwaarden bedoeld in de artikelen 364-1 tot 365-5 kunnen in acht worden genomen.

Indien die vier voorwaarden voldaan zijn, kan de federale centrale autoriteit de adoptanten toestemming geven om de voorbereiding te volgen en bij de familierechtbank een geschiktheidsvonnis te vragen.

De federale centrale autoriteit kan zich vervolgens uitspreken over de erkenning van de vooraf bekomen buitenlandse adoptiebeslissing.

Omzetting

Als een vonnis waarbij de gewone adoptie wordt uitgesproken is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, kunt u een verzoek tot omzetting indienen bij de familierechtbank om de gewone adoptie om te zetten in een volle adoptie.

Deze omzetting is enkel mogelijk als alle voorwaarden voor de totstandkoming van een volle adoptie zijn vervuld, voornamelijk wat de toestemming van de biologische ouders betreft.

Herroeping

Een volle adoptie kan niet worden herroepen.

Een herroeping van een gewone adoptie kan uitsluitend om zeer gewichtige redenen op verzoek van het adoptiekind, de adoptieouder of de procureur des Konings.

Herziening

De herziening van een adoptievonnis is mogelijk wanneer er voldoende aanwijzigen zijn dat de adoptie tot stand is gekomen ten gevolge van ontvoering, verkoop of handel in kinderen.

De herziening kan worden gevorderd door het Openbaar Ministerie of door een persoon die tot de derde graad deel uitmaakt van de biologische familie van het kind.

Beroep tegen een niet-erkenning van de federale centrale autoriteit

Als de federale centrale autoriteit weigert om een buitenlandse adoptiebeslissing te erkennen, kunt u binnen een termijn van 60 dagen beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Iedere belanghebbende of het Openbaar Ministerie kan beroep instellen binnen een termijn van een jaar, vanaf de datum van de niet-erkenning.