Kinderen geboren na 1 juni 2014

Ouders kunnen hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een dubbele naam (in de volgorde die ze wensen) geven. Ze kiezen die naam bij de aangifte van de geboorte.

Bij onenigheid hierover draagt het kind sinds 1 januari 2017 de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader of de meemoeder en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Als er niet wordt gekozen, bepaalt de alfabetische orde het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven.

Adoptanten krijgen dezelfde keuze voor hun geadopteerd kind. Dit geldt ook voor ouders in geval van een postnatale erkenning van vaderschap of meemoederschap.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren vóór 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd vóór 1 juni 2014 is het mogelijk om bij uw gemeentebestuur een naamsverandering voor uw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de wet van 8 mei 2014, d.w.z. de naam van de moeder, de vader, de meemoeder of de dubbele naam.

Deze naamsverandering kan gebeuren bij de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind of bij de erkenning van een minderjarig kind geboren vóór 1 juni 2014. U vraagt de naamsverandering aan via een gezamenlijke verklaring die u aflegt binnen één jaar na de geboorte, de erkenning of de adoptie.

Kinderen geboren na 1 januari 2018 met meerdere nationaliteiten

Sinds 1 januari 2018 kunnen de ouders van een kind dat meerdere nationaliteiten bezit bij de toekenning van de familienaam een keuze maken voor de toepassing van een ander naamrecht dan het Belgisch naamrecht dat aansluit bij één van de nationaliteiten van het kind. 

Dit kan door het afleggen van een verklaring van keuze van het toepasselijk recht voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op het ogenblik van de inschrijving in het (consulair) bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister of op het tijdstip van opname van de akte in de DABS.

De verklaring moet gebeuren ten laatste binnen vijf jaar volgend op de uitspraak van de buitenlandse beslissing of het opstellen van de akte betreffende de vaststelling of de verandering van de naam of voornamen.

De verklaring is enkel mogelijk als het recht van de Staat waar de beslissing werd gewezen of waar de akte werd opgesteld niet voorziet in deze keuzemogelijkheid.

Artikel 335quater BW

Artikel 39 Wetboek internationaal privaatrecht

Informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Kinderen wiens afstamming wijzigt

Bijkomende afstammingsband

Als het minderjarig kind met 1 ouder een tweede bijkomende afstammingsband met een andere ouder verkrijgt (door latere erkenning of door gerechtelijk onderzoek), blijft de naam van het kind in principe onveranderd.

De ouders kunnen de familienaam van het kind wijzigen door een gemeenschappelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn 2 opties om de naam te wijzigen. Ofwel geven zij het kind de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als tweede komt vast te staan, ofwel geven ze een naam die samengesteld is uit hun 2 namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan 1 naam voor elk van hen.

De ouders moeten de gemeenschappelijke verklaring binnen 1 jaar afleggen, te rekenen van de dag waarop de tweede afstammingsband werd vastgesteld (bv. erkenning of betekening vonnis), en vóór het kind meerderjarig of ontvoogd is.

Gewijzigde afstammingsband

Als een afstammingsband van het minderjarig kind wijzigt als gevolg van een vordering tot betwisting van de afstamming, dan heeft dat gevolgen voor de familienaam. De rechter neemt in het vonnis akte van de nieuwe naam van het kind die de ouders kiezen uit de wettelijke beschikbare opties.

Als een afstammingsband van het meerderjarig kind wijzigt als gevolg van een vordering tot betwisting van de afstamming, dan kan de familienaam enkel veranderen met zijn of haar toestemming. De rechter neemt in het vonnis akte van de nieuwe naam die het meerderjarig kind kiest uit de wettelijke beschikbare opties.

Artikel 335, §§ 3 en 4 BW

Artikel 335ter, §§ 2 en 3 BW