Prenatale erkenning

De erkenning door een meemoeder kan gebeuren tijdens de zwangerschap ten voordele van een verwekt kind. Deze erkenning krijgt slechts uitwerking als het kind nadien levend en levensvatbaar wordt geboren.
De voorafgaande toestemming van de moeder is vereist.

artikel 328, § 3 BW

Gerechtelijk onderzoek

Als de afstamming langs meemoederszijde niet vaststaat op basis van het vermoeden van meemoederschap en het kind niet erkend is en wanneer ten aanzien het kind het vaderschap evenmin vaststaat, dan kan de afstamming langs meemoederszijde gerechtelijk worden vastgesteld.

artikel 325/8 BW

Procedure

De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen betreffende de afstamming.

artikel 572bis Ger.W. (materiële bevoegdheid)

artikel 629bis, § 5 Ger.W. (territoriale bevoegdheid)

De vordering ('vordering tot inroeping van staat') kan worden ingesteld door:

  • het kind;
  • de moeder van het kind;
  • de vrouw die het meemoederschap opeist.

artikel 332ter BW

De vordering moet worden ingesteld binnen de 30 jaar te rekenen van de dag waarop het bezit van staat geëindigd is, of bij gebreke aan bezit van staat, vanaf de geboorte. In dit laatste geval begint voor het kind deze verjaringstermijn pas te lopen vanaf zijn achttiende verjaardag.

artikel 331ter BW