Als de afstamming langs vaderszijde niet vaststaat op basis van het vermoeden van vaderschap en het kind niet erkend is, en wanneer ten aanzien van het kind het meemoederschap evenmin vaststaat, dan kan de afstamming langs vaderszijde gerechtelijk worden vastgesteld.

artikel 322 BW

Procedure

De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen betreffende de afstamming.

artikel 572bis Ger.W. (materiële bevoegdheid)

artikel 629bis, § 5 Ger.W. (territoriale bevoegdheid)

De vordering ('vordering tot inroeping van staat') kan worden ingesteld door:

  • het kind;
  • de moeder van het kind;
  • de man die het vaderschap opeist.

artikel 332ter BW

De vordering moet worden ingesteld binnen de 30 jaar te rekenen van de dag waarop het bezit van staat geëindigd is, of bij gebreke aan bezit van staat, vanaf de geboorte. In dit laatste geval begint voor het kind deze verjaringstermijn pas te lopen vanaf zijn achttiende verjaardag.

artikel 331ter BW

arrest Grondwettelijk Hof nr. 103/2012 (m.b.t. artikel 325 BW)

arresten Grondwettelijk Hof nr. 61/2012 en nr. 30/2013 (m.b.t. artikel 332quinquies, § 2, eerste lid BW)