Werd uw kind meegenomen naar of achtergehouden in Marokko na 1 november 2011?

U kunt een verzoek tot terugkeer indienen volgens de voorwaarden van het verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.

Wilt u het contact herstellen of organiseren met uw kind dat in Marokko verblijft?

U kunt een verzoek tot herstel of organisatie van het persoonlijk contact indienen volgens de voorwaarden van het verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.

Werd uw kind meegenomen naar of achtergehouden in Marokko vóór 1 november 2011?
Werd uw kind meegenomen naar of achtergehouden in Tunesië?
Wilt u het contact herstellen of organiseren met uw kind dat in Tunesië verblijft?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar, dan kunt u een verzoek indienen bij het Federaal Aanspreekpunt die dit verzoek zal behandelen in het kader van de administratieve akkoorden tussen België en beide landen.

Voorwaarden

 • contact opnemen met het Federaal Aanspreekpunt en uw situatie zo nauwkeurig mogelijk uitleggen
 • een aantal documenten bijvoegen die nodig zijn om uw verzoek te kunnen behandelen:
  • een uittreksel van de geboorteakte van het kind
  • alle documenten waaruit de verblijfplaats van het kind blijkt
  • de eventuele rechterlijke beslissing(en) betreffende het kind
  • een kopie van de schriftelijke overeenkomst(en)die de ouders eventueel hebben gesloten betreffende het kind
  • een kleurenfoto van het kind en, indien mogelijk, van de andere ouder
  • een kopie van de eventuele klacht die is neergelegd bij de politie

Deze documenten moeten per post worden opgestuurd naar het Federaal Aanspreekpunt of worden afgegeven aan het onthaal van de FOD Justitie.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het Federaal Aanspreekpunt om uw verzoek in te dienen of om andere nuttige inlichtingen mee te delen.

Behandeling verzoek

Welke taken heeft het Federaal Aanspreekpunt?

In het kader van de Belgisch-Marokkaanse en Belgisch-Tunesische gemengde raadgevende commissies zal de FOD Justitie:

 • het verzoek analyseren
 • het verzoek aan het Marokkaanse of Tunesische ministerie van Justitie meedelen
 • vragen om te achterhalen of te bevestigen waar het kind zich bevindt
 • vragen om inlichtingen te geven over de eventuele lopende of beëindigde gerechtelijke procedures betreffende het kind
 • aan het Marokkaanse of Tunesische ministerie van Justitie vragen om contact op te nemen met de andere ouder opdat tussen de ouders een minnelijke schikking zou kunnen worden getroffen met betrekking tot het kind
 • als de minnelijke schikking mislukt, dient de FOD Justitie u door te verwijzen naar een Marokkaanse of Tunesische advocaat; er zal ook worden getracht u zo goed mogelijk te informeren over de procedureregels die gelden in Marokko of Tunesië

In bepaalde gevallen en onder voorwaarden kan de FOD Justitie u financiële steun bieden.