Voorwaarden voor verzoek tot herstel of organisatie van contact

U kunt bij het Federaal Aanspreekpunt een verzoek indienen tot herstel of organisatie van het persoonlijk contact met uw kind indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

Verzoek tot herstel of organisatie van contact

Om een verzoek tot het herstellen of organiseren van het persoonlijk contact met uw kind in te dienen, moet u:

 • twee volmachten invullen, dagtekenen en ondertekenen – hierdoor geeft u aan de Belgische centrale autoriteit en aan de buitenlandse centrale autoriteit de bevoegdheid om namens u op te treden
 • een aanvraagformulier met persoonlijke gegevens invullen, dagtekenen en ondertekenen
 • een aantal documenten bijvoegen die nodig zijn om uw verzoek tot organisatie of passende bescherming van het persoonlijk contact te kunnen behandelen:
  • een uittreksel van de geboorteakte van het kind
  • de eventuele rechterlijke beslissing(en) betreffende het kind
  • een kopie van de schriftelijke overeenkomst(en) die de ouders eventueel hebben gesloten betreffende het kind
  • een kleurenfoto van het kind en, indien mogelijk, van de andere ouder
  • een kopie van de eventuele klacht die is neergelegd bij de politie

Het aanvraagformulier, de volmachten en de bij te voegen documenten moeten per post worden opgestuurd het Federaal Aanspreekpunt of worden afgegeven aan het onthaal van de FOD Justitie.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het Federaal Aanspreekpunt voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of om andere nuttige inlichtingen mee te delen.

Behandeling van het verzoek

Welke taken heeft het Federaal Aanspreekpunt?

In zijn hoedanigheid van Belgische centrale autoriteit zal het Federaal Aanspreekpunt:

 • het verzoek tot organisatie of passende bescherming van het contact analyseren
 • het verzoek en de bijhorende stukken laten vertalen naar een officiële taal van het land waar het kind zich bevindt
 • het verzoek tot organisatie of passende bescherming van het contact meedelen aan de buitenlandse centrale autoriteit
 • vragen om te achterhalen of te bevestigen waar het kind zich bevindt
 • vragen om een minnelijke schikking te treffen opdat opnieuw regelmatige contacten kunnen plaatsvinden op vrijwillige basis
 • als de minnelijke schikking mislukt, vragen om een procedure op te starten bij de buitenlandse rechtbank(en) opdat die het recht op contact zou(den) vastleggen of de praktische regeling ervan zou(den) organiseren

In bepaalde gevallen en onder voorwaarden kan de FOD Justitie u financiële steun bieden, meer bepaald om uw kind in het buitenland te bezoeken.

Internationale regelgeving

Het Federaal Aanspreekpunt kan als Belgische centrale autoriteit alleen optreden wanneer België door regelgeving (betreffende het contact van ouders met hun kind dat in het buitenland verblijft) verbonden is met het land waar het kind zich bevindt.

In dat kader ontvangt het Federaal Aanspreekpunt ook verzoeken uit het buitenland wanneer een in het buitenland verblijvende ouder het contact wil herstellen of organiseren met zijn kind dat in België verblijft.

Als er geen geldende internationale regelgeving bestaat, zal het Federaal Aanspreekpunt u doorverwijzen naar andere bevoegde actoren, zoals de FOD Buitenlandse Zaken.