Is uw kind meegenomen naar het buitenland of wordt het daar vastgehouden door de andere ouder (vader of moeder)?

Voorwaarden voor verzoek tot terugkeer

U kunt een verzoek tot terugkeer van uw kind indienen bij het Federaal Aanspreekpunt (dat de rol van Belgische centrale autoriteit vervult) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • uw kind werd overgebracht naar of wordt vastgehouden in één van de landen die gebonden zijn door het verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
 • uw kind is jonger dan 16 jaar
 • vóór de overbrenging had uw kind zijn gewone verblijfplaats in België (of in een ander land dat gebonden is door het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)
  • Het begrip 'gewone verblijfplaats' wordt niet omschreven in het Verdrag van 's-Gravenhage. De gewone verblijfplaats is niet noodzakelijk de plaats waar het kind officieel in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De gewone verblijfplaats is een feitelijk begrip. In de meeste gevallen is de gewone verblijfplaats van het kind daar waar het leven van het kind zich sinds enige tijd daadwerkelijk afspeelde (woning, school, medische onderzoeken, sociaal leven, sportieve en culturele activiteiten ...). De gewone verblijfplaats van het kind kan ook de plaats zijn waar het leven van het kind zich sinds korte tijd afspeelde, met de bedoeling evenwel dat dit voor een zekere tijd zou zijn.
 • vóór de overbrenging van uw kind had u het gezagsrecht over het kind, in de zin van het verdrag van 's-Gravenhage
  • In het verdrag van 's-Gravenhage wordt het gezagsrecht omschreven als 'het recht dat betrekking heeft op de zorg voor de persoon van het kind, en in het bijzonder het recht over zijn verblijfplaats te beslissen'. Het begrip 'gezag', zoals gebruikt in het verdrag van 's-Gravenhage, stemt dus in het Belgisch recht overeen met het ouderlijk gezag over de persoon van het kind en niet met de (hoofdzakelijke of secundaire) huisvesting van het kind. Het (gezamenlijk of exclusief) ouderlijk gezag kan worden toegewezen op grond van de wet (artikelen 373 en 374 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek) of op grond van een rechterlijke beslissing.
 • u oefende het ouderlijk gezag over de persoon van het kind daadwerkelijk uit, met andere woorden u droeg daadwerkelijk bij tot de beslissingen betreffende uw kind
 • u hebt geen toestemming gegeven voor de wijziging van de verblijfplaats van het kind

Verzoek tot terugkeer

Om een verzoek tot terugkeer van uw kind in te dienen, moet u:

 • twee volmachten invullen, dagtekenen en ondertekenen  – hierdoor geeft u aan de Belgische centrale autoriteit en aan de buitenlandse centrale autoriteit de bevoegdheid om namens u op te treden
 • een aanvraagformulier invullen, dagtekenen en ondertekenen
 • een aantal documenten bijvoegen die nodig zijn om uw verzoek tot terugkeer te kunnen behandelen:
  • een uittreksel van de geboorteakte van het kind
  • documenten waaruit blijkt dat de gewone verblijfplaats van het kind zich in België bevond (attest van gezinssamenstelling afgegeven door het gemeentebestuur, getuigschrift van woonst van het kind afgegeven door het gemeentebestuur, verklaring van regelmatig schoolbezoek, bewijs van medische follow-up, schriftelijke getuigenissen met fotokopie van de identiteitskaart van de getuigen ...)
  • de eventuele rechterlijke beslissing(en) betreffende het kind
  • een kopie van de schriftelijke overeenkomst(en) die de ouders eventueel hebben gesloten betreffende het kind
  • een kleurenfoto van het kind en, indien mogelijk, van de andere ouder
  • een kopie van de eventuele klacht die is neergelegd bij de politie

Het aanvraagformulier, de volmachten en de bij te voegen documenten moeten per post worden opgestuurd naar het Federaal Aanspreekpunt of worden afgegeven aan het onthaal van de FOD Justitie.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het Federaal Aanspreekpunt voor hulp bij het invullen van het verzoekformulier of voor verdere info.

Behandeling van het verzoek

Welke taken heeft het Federaal Aanspreekpunt?
In zijn hoedanigheid van Belgische centrale autoriteit, zal het Federaal Aanspreekpunt:

 • het verzoek tot terugkeer analyseren
 • het verzoek en de bijhorende stukken laten vertalen naar een officiële taal van het land waar het kind zich bevindt
 • het verzoek tot terugkeer aan de buitenlandse centrale autoriteit meedelen
 • vragen te achterhalen of te bevestigen waar het kind zich bevindt
 • vragen een minnelijke schikking te treffen met het oog op de vrijwillige terugkeer van het kind
 • als de minnelijke schikking mislukt, vragen om een procedure op te starten bij de buitenlandse rechtbank(en) opdat die de terugkeer van het kind zou(den) bevelen
 • vragen om gerechtelijke procedures betreffende het gezag over het kind op te schorten in afwachting van de definitieve behandeling van het verzoek tot terugkeer

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de FOD Justitie:

 • u financiële steun bieden
 • meewerken aan de praktische regeling inzake de terugkeer van het kind naar België

Internationale regelgeving

Het Federaal Aanspreekpunt kan als Belgische centrale autoriteit alleen optreden wanneer België door regelgeving (betreffende internationale kinderontvoeringen) verbonden is met het land waar het kind zich bevindt.
In dat kader ontvangt het Federaal Aanspreekpunt ook verzoeken uit het buitenland wanneer een kind naar België is meegenomen.

Als er geen geldende internationale regelgeving bestaat, zal het Federaal Aanspreekpunt u doorverwijzen naar andere bevoegde actoren, zoals de FOD Buitenlandse Zaken.