In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2010 heeft de Belgische centrale autoriteit 124 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2009 is dit een lichte daling.

2. In 2010 was België de verzoekende Staat in 68% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken van België waren Frankrijk (15), Nederland (10), Duitsland (7), Roemenië (5), Canada (4), Spanje (4), Polen (4), en de Verenigde Staten (4).

België was de aangezochte Staat in 32% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken aan België waren Frankrijk (6), Nederland (6), het Verenigd Koninkrijk (4), en Duitsland (3).

3. Nog in 2010 heeft de Belgische centrale autoriteit 82 vóór 2010 geopende dossiers en 47 in 2010 geopende dossiers afgesloten.

Bij de 47 in 2010 geopende en afgesloten dossiers waren de voornaamste redenen voor de afsluiting: 21 met vrijwillige terugkeer, 10 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 4 minnelijke schikkingen, en 2 verzoeken met intrekking.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

1. In 2010 zijn 6 nieuwe dossiers geopend met Marokko (4 daarvan met België als verzoekende Staat) en 5 met Tunesië (met België als verzoekende Staat voor alle vijf).

2. In 2010 afgesloten dossiers: 17 met Marokko en 11 met Tunesië.