In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2011 heeft de Belgische centrale autoriteit 146 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2010 is dit cijfer gevoelig gestegen.

2. In 2011 was België de verzoekende Staat in 74% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken van België waren Frankrijk (23), Nederland (8), Turkije (8), de Verenigde Staten (8), Duitsland (7), en Polen (7).

België was de aangezochte Staat in 26% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken aan België waren Nederland (9), Frankrijk (6), Spanje (4), Duitsland (3), en de Verenigde Staten (3).

3. Nog in 2011 heeft de Belgische centrale autoriteit 87 vóór 2011 geopende dossiers en 60 in 2011 geopende dossiers afgesloten.

Bij de 60 in 2011 geopende en afgesloten dossiers waren de voornaamste redenen voor de afsluiting: 27 met vrijwillige terugkeer, 8 verzoeken met intrekking, 7 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

1. In 2011 zijn 15 nieuwe dossiers geopend met Marokko (14 daarvan met België als verzoekende Staat) en 4 met Tunesië (met België als verzoekende Staat voor alle vier).

2. In 2011 afgesloten dossiers: 9 met Marokko en 4 met Tunesië.