In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2012 heeft de Belgische centrale autoriteit 144 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2011 is dit cijfer relatief stabiel gebleven.

2. In 2012 was België de verzoekende Staat in 80% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken van België waren Frankrijk (27), Marokko (14), de Verenigde Staten (9), Turkije (8), en Duitsland (7).

België was de aangezochte Staat in 20% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken aan België waren Duitsland (5), Nederland (4), Polen (4), Chili (2), Portugal (2), en het Verenigd Koninkrijk (2).

3. Nog in 2012 heeft de Belgische centrale autoriteit 75 vóór 2012 geopende dossiers en 60 in 2012 geopende dossiers afgesloten.

Bij de 60 in 2011 geopende en afgesloten dossiers waren de voornaamste redenen voor de afsluiting: 24 met vrijwillige terugkeer, 5 minnelijke schikkingen, 4 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 1 rechterlijke beslissing tot niet-terugkeer.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

1. In 2012 zijn 3 nieuwe dossiers geopend met Marokko (met België als verzoekende Staat voor alle drie) en 5 met Tunesië (met België als verzoekende Staat voor alle vijf).

2. In 2012 afgesloten dossiers: 6 met Marokko en 7 met Tunesië.