In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2017 heeft de Belgische centrale autoriteit 166 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2016 is dit een aanzienlijke stijging.

143 dossiers betroffen een terugkeerverzoek; 23 hadden betrekking op het grensoverschrijdend bezoekrecht.

2. In 2017 was België de verzoekende Staat in 79% van de gevallen (131 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren Frankrijk (32), Marokko (18), Verenigd Koninkrijk (13), Nederland (12), Italië (6), Duitsland (5) en de VS (5).

België was de aangezochte Staat in 21% van de gevallen (35 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken gericht aan België waren Nederland (9), Frankrijk (5), en de Verenigde Staten (4).

3. Nog in 2017 heeft de Belgische centrale autoriteit 78 van de in 2017 geopende dossiers afgesloten, met de voornaamste redenen voor de afsluiting: 33 met vrijwillige terugkeer, 8 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 3 met terugkeer om diverse redenen, 3 met akkoord of rechterlijke beslissing voor een niet-terugkeer. In 20 dossiers heeft verzoeker op een bepaald moment de samenwerking met de FOD Justitie niet verder gezet (8 ingetrokken verzoeken en 11 niet-geformaliseerde).

4. Nog 152 lopende dossiers op het einde van 2017.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2017 werden 2 nieuwe dossier geopend met Tunesië, één met België als verzoekende staat en één met België als aangezochte staat.

2. In 2017 afgesloten dossiers: 2 met Marokko, 3 met Tunesië.

3. Nog 12 lopende dossiers eind 2017:

  • 2 met Marokko
  • 10 met Tunesië