In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, wordt aangevuld door de EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging/achterhouding of op verzoeken tot uitoefening van het grensoverschrijdend omgangsrecht met een kind.

1. In 2018 heeft de FOD Justitie, in haar rol van Belgische Centrale Autoriteit voor het Verdrag en de Verordening, 140 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2017 (166 nieuwe dossiers) is dit een lichte daling.

120 dossiers betroffen een terugkeerverzoek; 20 hadden betrekking op het grensoverschrijdend omgangsrecht.

2. In 2018 was België de verzoekende Staat in 71% van de gevallen (99 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren: Frankrijk (17), Duitsland (11), Nederland (9), Polen (8), Turkije (7), Roemenië (5), en de Russische Federatie (5).

België was de aangezochte Staat in 29% van de gevallen (41 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken gericht aan België waren: Frankrijk (6), Nederland (6), Italië (3), Marokko (3), en Spanje (3).

3. Nog in 2018 heeft de Belgische Centrale Autoriteit 48 van de in 2018 geopende dossiers afgesloten, met voornaamste redenen voor afsluiting: 17 dossiers met vrijwillige terugkeer, 4 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 2 met terugkeer om diverse redenen, 4 met akkoord of rechterlijke beslissing voor een niet-terugkeer. In 14 dossiers heeft de verzoeker op een bepaald moment de samenwerking met de Belgische Centrale Autoriteit niet verder gezet (4 ingetrokken verzoeken en 10 niet-geformaliseerde).

4. Nog 165 lopende dossiers op het einde van 2018.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2018 werden 4 nieuwe dossiers geopend met Tunesië, waarvan 3 met België als verzoekende staat en 1 met België als aangezochte staat.

2. In 2018 afgesloten dossiers: 2 met Marokko, 6 met Tunesië.

3. Nog 8 lopende dossiers, allen met Tunesië, eind 2018.