In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, wordt aangevuld door de EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging/achterhouding of op verzoeken tot uitoefening van het grensoverschrijdend omgangsrecht met een kind.

1. In 2019 heeft de FOD Justitie, in haar rol van Belgische Centrale Autoriteit voor het Verdrag en de Verordening, 163 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2018 (140 nieuwe dossiers) is dit een stijging.

153 dossiers betroffen een terugkeerverzoek; 28 hadden betrekking op het grensoverschrijdend omgangsrecht.

2. In 2019 was België de verzoekende Staat in 69% van de gevallen (113 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren: Frankrijk (23), Spanje (10), Turkije (10), Polen (8), Nederland (6), Portugal (6), en Roemenië (6).

België was de aangezochte Staat in 31% van de gevallen (50 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken gericht aan België waren: Frankrijk (9), Polen (6), Nederland (4), Hongarije (3), Verenigd Koninkrijk (3), en Zwitserland (3).

3. Nog in 2019 heeft de Belgische Centrale Autoriteit 67 van de in 2019 geopende dossiers afgesloten, met voornaamste redenen voor afsluiting: 21 dossiers met vrijwillige terugkeer, 10 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 6 met terugkeer om diverse redenen, 3 met akkoord voor een niet-terugkeer. In 15 dossiers heeft de verzoeker op een bepaald moment de samenwerking met de Belgische Centrale Autoriteit niet verder gezet (6 ingetrokken verzoeken en 9 niet-geformaliseerde).

4. Nog 157 lopende dossiers op het einde van 2019.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2019 werd 1 nieuw dossier geopend met Tunesië, waarbij België de verzoekende staat was.

2. In 2019 afgesloten dossiers: 4 met Tunesië.

3. Nog 5 lopende dossiers eind 2019, allen met Tunesië.