In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, wordt aangevuld door de EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging/achterhouding of op verzoeken tot uitoefening van het grensoverschrijdend omgangsrecht met een kind.

1. In 2021 heeft de FOD Justitie, in haar rol van Belgische Centrale Autoriteit voor het Verdrag en de Verordening, 119 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2020 (133 nieuwe dossiers) is dit een lichte daling. De gezondheidscrisis ten gevolge van covid19 zou hiervoor opnieuw een verklaring kunnen zijn.

101 dossiers betroffen een terugkeerverzoek; 18 hadden betrekking op het grensoverschrijdend omgangsrecht.

2. In 2021 was België de verzoekende Staat in 72% van de gevallen (86 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren: Frankrijk (17), Marokko (10), Duitsland (8), Turkije (8), en Nederland (6).

België was de aangezochte Staat in 28% van de gevallen (33 dossiers).

De meest voorkomende landen bij verzoeken gericht aan België waren: het Verenigd Koninkrijk (6), Italië (4), Duitsland (3), Frankrijk (3), Polen (3), en Spanje (3).

3. Nog in 2021 heeft de Belgische Centrale Autoriteit 65 van de in 2021 geopende dossiers afgesloten, met voornaamste redenen voor afsluiting: 20 dossiers met vrijwillige terugkeer, 9 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing, 6 met terugkeer om diverse redenen, 3 met akkoord voor een niet-terugkeer. In 15 dossiers heeft de verzoeker op een bepaald moment de samenwerking met de Belgische Centrale Autoriteit niet verder gezet (4 ingetrokken verzoeken en 11 niet-geformaliseerde).

4. Nog 108 lopende dossiers op het einde van 2021.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2021 werden geen nieuwe dossiers geopend in het kader van de raadgevende commissies.