Op basis van de elementen van het voorgelegde dossier beslist het jeugdparket of het de zaak aanhangig maakt bij de jeugdrechtbank of seponeert.

Vooraleer de zaak te seponeren en als de feiten niet zeer ernstig zijn, kan het parket zich soms beperken tot het sturen van een waarschuwingsbrief naar de jongere of hem samen met zijn ouders oproepen om hem te wijzen op zijn wettelijke verplichtingen.

Het parket kan ook een bemiddeling voorstellen tussen de jongere, zijn ouders en het slachtoffer. De bemiddeling moet de jongere bewustmaken van de materiële en relationele gevolgen van het misdrijf dat hij gepleegd heeft. De afloop wordt als gunstig beschouwd als de jongere tot inkeer komt en overgaat tot herstel (verontschuldigingen, schadeloosstelling, enz.).