Nationaal actieplan voor kinderen

Het  Nationaal actieplan voor kinderen) Publicaties: Stock files \ Rechten van het kind \ Actieplan) werd  in 2005 aangenomen door de federale regering en door de regeringen van de gemeenschappen en gewesten. Het plan omvat 10 prioritaire thema's rond de rechten van het kind:

  • voorrang geven aan kinderen;
  • armoede wegwerken: alles op de kinderen zetten;
  • geen enkel kind vergeten;
  • voor elk kind zorgen;
  • elk kind toegang verlenen tot onderwijs;
  • kinderen tegen mishandeling en uitbuiting beschermen;
  • kinderen tegen de oorlog beschermen;
  • strijd tegen HIV/aids;
  • naar kinderen luisteren en hun participatie waarborgen;
  • de aarde voor de kinderen beschermen.

Alle regeringen hebben zich daartoe geëngageerd en willen die doelstellingen behalen.

Federaal jaarverslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind

De wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind, bepaalt dat de regering jaarlijks, op initiatief van de minister van Justitie, aan het federale parlement een verslag voorlegt over het beleid tot uitvoering van de bepalingen van het Verdrag.
Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel vormt een algemeen verslag van alle aangenomen maatregelen, departement per departement. Het tweede deel vormt een federaal actieplan en geeft de toekomstprojecten weer.

Aan de hand van het verslag kan geregeld een follow-up opgemaakt worden van de verschillende acties van de federale regering.

Het vijfde federaal verslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2007-2009) (Stock files\Rechten van het kind\Verslag) werd aan het federale Parlement voorgelegd in januari 2010.

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) werd opgericht overeenkomstig een samenwerkingsakkoord, afgesloten op 19 september 2005 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest,  de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenchapscommissie.

De NCRK is sinds 2007 operationeel en fungeert als overlegplatform voor de federale overheid, gemeenschappen en gewesten alsook de verenigingen die actief zijn op het vlak van de rechten van het kind. De kerntaak van de NCRK is de opmaak en presentatie van het vijfjaarlijkse verslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Zij werkt tevens mee aan de opmaak van andere documenten betreffende de rechten van het kind, die de Belgische staat moet voorleggen aan internationale instanties. Zij onderzoekt en waakt over de toepassing van de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind en kan voorstellen of niet-dwingende aanbevelingen tot de bevoegde overheden richten.

Het werk van de NCRK draagt aldus bij tot een verhoogd toezicht op de behoorlijke toepassing van de nationale en internationale engagementen op het vlak van de rechten van het kind.