Aan de voogdij komt een einde:

  • wanneer de minderjarige wordt toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent;
  • wanneer de minderjarige 18 jaar wordt;
  • in geval van overlijden, ontvoogding, adoptie of huwelijk van de minderjarige,
  • wanneer de minderjarige de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verwerft,
  • wanneer de minderjarige van het grondgebied verwijderd wordt: in dat geval neemt de voogdij een einde wanneer er geen enkele hangende procedure betreffende de minderjarige meer is,
  • wanneer de minderjarige verdwenen is uit zijn plaats van opvang en zijn voogd reeds 4 maanden geen nieuws van hem ontvangen heeft;
  • ingeval van afgifte van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur aan de minderjarige,
  • wanneer de voogd vrijwillig ontslag neemt uit zijn functies: hij moet dan een opzeggingstermijn van twee maand in acht nemen. De voogdij blijft aldus bestaan voor de minderjarige, maar wel zal een nieuwe voogd worden aangewezen door de dienst Voogdij.

De dienst Voogdij stelt dan het einde van de voogdij vast. De Dienst Vreemdelingenzaken noch de vrederechter kunnen de beslissing tot beëindiging van de zorg voor de minderjarige nemen.

De vrederechter kan de voogd zijn functie enkel ontnemen als hij tekortschiet in zijn opdracht of in geval van ernstige meningsverschillen met de minderjarige.