Het kan voor de voogd financieel voordelig zijn een vennootschap op te richten.

De dienst Voogdij zal de vennootschap die aan de voorwaarden van onafhankelijkheid en bekwaamheid voldoet, toelating geven om bij wijze van haar zaakvoerder voogdijen uit te oefenen. Enkel de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk met als enig burgerlijk doel het uitoefenen van voogdijen over niet begeleide minderjarige vreemdelingen komen in aanmerking.

De zaakvoerder die reeds als voogd is erkend zal een schriftelijk verzoek tot toelating bij de dienst Voogdij met de volgende documenten indienen:

  • een kopie van de in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte oprichtingsakte en statuten,
  • een bewijs van aansluiting van de zaakvoerder en de rechtspersoon bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen,
  • een bewijs van registratie van de rechtspersoon in de Kruispuntbank van ondernemingen

en

  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model II) van de zaakvoerder en de andere vennoten.