De erkende voogden hebben niet allemaal hetzelfde sociaal - arbeidsrechtelijk statuut. We onderscheiden:

  • de voogd als vrijwilliger;
  • de voogd als zelfstandige in hoofd- of bijberoep;
  • de voogd als werknemer van een vereniging die actief is in het begeleiden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen.

De voogd is een vrijwilliger wanneer hij niet meer dan vijf voogdijen per jaar uitoefent.

Iemand is zelfstandige in hoofdberoep wanneer zijn hoofdactiviteit het uitoefenen van voogdijen is zonder verbonden te zijn door een beroepsovereenkomst.
Voogden die tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uitoefenen, als werknemer of ambtenaar, zijn zelfstandigen in bijberoep.
Ook wie een vervangingsinkomen ontvangt (uit werkloosheid of van het ziekenfonds) of zijn pensioenrechten vrijwaart, kan als zelfstandige in bijberoep worden beschouwd.

Oefent de voogd ten slotte voogdijen uit in het kader van een arbeidsovereenkomst met een vereniging, dan gaat het om een 'werknemer - voogd'.

In geen geval bestaat er een arbeidsovereenkomst tussen de FOD Justitie en de voogd.