Voorwoord

De toepassing per 1 mei 2004 van de wettelijke bepalingen tot instelling van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormde een opmerkelijke extra stap voorwaarts van de Belgische Staat in het kader van zijn verplichtingen binnen de Europese Unie. Deze stap past in het kader van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en is de concrete omzetting in Belgisch recht van de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1997, waarin de richtsnoeren voor de behandeling van niet-begeleide minderjarigen zijn omschreven.

Het met het oog op onpartijdigheid in de FOD Justitie ingevoerde stelsel van wettelijke vertegenwoordiging van dergelijke minderjarigen via een specifieke voogdij biedt de nodige garanties inzake het non-discriminatiebeginsel en het hoogste belang van het kind.

De dienst Voogdij is opgevat als een coördinatie-instantie die erop toeziet dat snel een duurzame oplossing wordt gevonden in overeenstemming met het belang van de minderjarige. De activiteiten ervan zijn georganiseerd op basis van de identiteit van iedere minderjarige en vanuit de follow-up van de aangewezen voogden teneinde de fundamentele rechten van een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep te vertegenwoordigen en te waken over het welzijn van deze groep.

Zeer snel bleek dat de rol van voogd talrijke zeer uiteenlopende en complexe opdrachten omvat die heel wat expertise vergen. De voogd moet als nieuwe actor in een sector waarvan veel wordt verwacht, los van zijn ervaring en opleiding, een specialist op het gebied van niet-begeleide minderjarigen worden.

In het licht van deze sleutelpositie en de niet voor de hand liggende uitvoering van deze opdrachten was het dan ook vanzelfsprekend dat de dienst Voogdij voorzag in een krachtig en evoluerend hulpmiddel. Dit vademecum strekt ertoe de voogden te voorzien van volledige informatie en hen zo wegwijs te maken in de grote verscheidenheid van aangelegenheden waarmee deze minderjarigen in meerdere of mindere mate dagelijks worden geconfronteerd.

Het is eerst en vooral een praktisch hulpmiddel (in de vorm van vragen en antwoorden), dat begrijpelijk is voor iedereen, ook voor nieuwe, onervaren voogden! Dit vademecum is tevens schatplichtig aan de in de loop der jaren door het Plate-forme Mineur en Exil en alle betrokken actoren op vrijwillige en toegewijde wijze verzamelde informatie.
 
Onder auspiciën van het door het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden gestuurde redactiecomité heeft de FOD Justitie, met het oog op een goed evenwicht tussen de betrokken belangen in een gepolariseerde sector, getracht te beantwoorden aan de noodzaak voor een democratische staat om de bescherming van de fundamentele rechten te verzoenen met de internationale verplichtingen inzake immigratie.

 Vademecum downloaden (PDF, 9.95 MB)