Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. De wetgever voorziet hiervoor vanaf 1 september een nieuwe en enige beschermingsregeling. De klemtoon ligt daarbij op het actief betrekken van de persoon in kwestie.

Vooral het uitgangspunt is veranderd: mensen, ook met een beperking, van welke aard ook, moeten hun leven kunnen blijven leiden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig, welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen?

Op basis van deze vragen kan door middel van een lastgeving of met behulp van een bewindvoerder een beschermingsregeling op maat worden ontworpen, die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en hen zoveel mogelijk autonomie geeft. De voorkeur gaat daarbij, meer dan vroeger het geval was, uit naar een regeling zonder tussenkomst van de rechter, ook buitengerechtelijke bescherming genoemd.

De beschermde persoon en zijn familie kunnen dus zelf mee bepalen hoe de beschermingsregeling er zou moeten uitzien. De bewindvoerders en de vrederechters zullen nog meer rekening houden met en vragen naar de mening van de beschermde persoon of zijn vertrouwenspersoon.

Het nieuw beschermingsstatuut is gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. De vier bestaande beschermingsstatuten worden afgeschaft en in het nieuwe statuut opgenomen. Ook de buitengerechtelijke bescherming krijgt een wettelijk kader.

Informatiebrochure

Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, de FOD Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, is er midden oktober 2014 een nieuwe brochure verschenen die een antwoord biedt op veel gestelde vragen over deze nieuwe regeling.

Ze is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon. Ze legt het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit, alsook waarom ze werden aangepast, hoe de procedures verlopen, en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen. Zo kunnen de mogelijkheden van deze nieuwe regeling ten volle benut worden.

U kan de brochure hier downloaden.

Wetgeving