Door wie?

Het bewind kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings. Daarnaast kan de rechter in een aantal gevallen (observatie in een verplegingsinrichting, internering, enz.) ambtshalve een maatregel nemen.

Hoe?

Lees hier welke gegevens en documenten je nodig hebt om rechterlijke bescherming aan te vragen.

Aan de hand van een verzoekschrift. Sinds 1 juni 2021 wordt het verzoekschrift ingediend op elektronische wijze via het Centraal register van bescherming van de personen (CRBP).

Het elektronisch verzoekschrift bevat een aantal in te vullen velden. Deze ingevulde velden geven de rechter aanwijzingen over het sociaal netwerk van de beschermde of te beschermen persoon of over diens familiale, morele en materiële toestand. Daarnaast is het mogelijk om suggesties te doen met betrekking tot het bewind (wie als bewindvoerder kan worden aangeduid, wie als vertrouwenspersoon kan fungeren, wat de omvang van de opdracht is, enz.). Er moet ook in aangegeven worden als men ervoor kiest om zich in het Centraal register van bescherming van de personen in te schrijven of niet, hetgeen eventueel gevolgen zal hebben voor het elektronische verdere verloop en opvolging van de procedure.

Hoe meer informatie het bevat, hoe makkelijker het voor de vrederechter is om een bewind uit te werken dat aangepast is aan de situatie van de beschermde persoon.

Naar welke vrederechter?

De rechter die het verzoek zal behandelen is de vrederechter van het arrondissement van de verblijfplaats van de te beschermen of reeds beschermde persoon. Tenzij anders wordt verzocht, is het deze vrederechter die het dossier verder opvolgt.

Welke documenten moet u bij het verzoek voegen?

Een medisch attest (‘omstandige geneeskundige verklaring’) is enkel vereist als het verzoek een invloed zal hebben op de autonomie van de persoon. (Klik hier voor de Duitse versie van het attest.)

Een medisch attest is niet vereist wanneer het verzoek een spilzieke persoon (persoon die zijn inkomsten verspilt aan nutteloze uitgaven) betreft.

Hoeveel kost het?

Wanneer u het verzoek indient, kan echter een bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand worden gevraagd. Wanneer de betaling bevestigd is, wordt de zaak ingeschreven op de rol van de bevoegde rechtbank.