Door wie?

Het bewind kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings. Daarnaast kan de rechter in een aantal gevallen (observatie in een verplegingsinrichting, internering, enz.) ambtshalve een maatregel nemen.

Hoe?

Aan de hand van een verzoekschrift.

Het verzoekschrift beschrijft onder andere het sociaal netwerk van de beschermde persoon. Daarnaast kan het ook suggesties bevatten voor het bewind (wie als bewindvoerder kan worden aangeduid, wie als vertrouwenspersoon kan fungeren, wat de omvang van de opdracht is, enz.).

Hoe meer informatie het bevat, hoe makkelijker het voor de vrederechter is om een bewind uit te werken dat aangepast is aan de situatie van de beschermde persoon.

Naar welke vrederechter?

Voor de eerste aanstelling van een bewindvoerder moet u zich richten tot de rechter van het arrondissement van de verblijfplaats van de te beschermen of reeds beschermde persoon. Tenzij anders wordt verzocht, is het deze vrederechter die het dossier verder opvolgt.

Welke documenten moet u bij het verzoek voegen?

Een medisch attest (‘omstandige geneeskundige verklaring’) is enkel vereist als het verzoek een invloed zal hebben op de autonomie van de persoon.

Een medisch attest is niet vereist wanneer het verzoek een spilzieke persoon (persoon die zijn inkomsten verspilt aan nutteloze uitgaven) betreft.

Hoeveel kost het?

U moet geen griffiekosten betalen bij het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.