De bewindvoerder moet verslag uitbrengen bij:

  • de vrederechter;
  • de beschermde persoon als zijn toestand dat toelaat;
  • indien het geval: de andere bewindvoerder of de nieuwe bewindvoerder; 
  • de vertrouwenspersoon.

De vrederechter kan vragen om andere betrokkenen zoals familieleden of de maatschappelijk werker op de hoogte te houden.

De verslagverplichting voor de bewindvoerder verschilt naargelang van het soort opdracht.

Bewindvoerder met vertegenwoordigingsopdracht

Aanvangsverslag: Dit verslag schetst de vermogenstoestand en de inkomsten van de beschermde persoon. Het wordt neergelegd binnen de maand na de aanvaarding van de opdracht.

Periodiek verslag: De vrederechter kan bepalen hoe vaak de bewindvoerder verslag moet uitbrengen (jaarlijks of niet). De bewindvoerder informeert in de verslagen over het beheer van de goederen, over de data van de ontmoetingen met de beschermde persoon en de vertrouwenspersoon en over de leefsituatie van de beschermde persoon.

Eindverslag: Er moet een eindverslag worden bezorgd wanneer de opdracht van de bewindvoerder wordt stopgezet. Dat verslag bevat de reden van de stopzetting, de vermogenstoestand en de levensomstandigheden van de beschermde persoon. Het moet worden bezorgd binnen de maand na de beëindiging van de opdracht.

De modellen van verslagen werden vervangen bij koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek (BS 21 augustus 2019). De nieuwe modellen zijn weldra beschikbaar op de website van de FOD Justitie.

Bewindvoerder met bijstandsopdracht

De bewindvoerder moet geen aanvangsverslag opmaken. Daarnaast gelden dezelfde verslagverplichtingen als bij de bewindvoerder met vertegenwoordigingsopdracht. Het verslag is in dit geval beperkt tot de handelingen waarvoor bijstand werd verleend.

Als de bewindvoerder tegelijk bewindvoerder over de persoon en over de goederen is, maakt hij één gemeenschappelijk verslag op in plaats van twee verslagen.

De modellen van verslagen werden vervangen bij koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek (BS 21 augustus 2019). De nieuwe modellen zijn weldra beschikbaar op de website van de FOD Justitie.

Ouders-bewindvoerders

Voor ouders-bewindvoerders bepaalt de vrederechter tijdens de eerste zitting of en wanneer de ouders verslag moeten uitbrengen. Er wordt een eindverslag opgemaakt als de beschermde persoon of de nieuwe bewindvoerder dat vraagt.

De modellen van verslagen werden vervangen bij koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek (BS 21 augustus 2019). De nieuwe modellen zijn weldra beschikbaar op de website van de FOD Justitie.