De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ingeleid bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie, ondertekend door beide echtgenoten of ten minste één advocaat of notaris.

Het verzoekschrift moet (op straffe van nietigheid) verwijzen naar de voorafgaande overeenkomst die als bijlage bij het verzoekschrift wordt gevoegd.

Meer informatie: zie artikel 1288 bis Ger.W.