De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt:

  • ingeleid bij gezamenlijk verzoekschrift,
  • neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg,
  • ondertekend door beide echtgenoten of ten minste één advocaat of notaris.

Het verzoekschrift moet (op straffe van nietigheid) verwijzen naar de voorafgaande overeenkomst die als bijlage bij het verzoekschrift wordt gevoegd.

Meer informatie

Artikel 1288bis Ger.W.