U bent hier

Belgische documenten in het buitenland gebruiken

 • Documenten ondertekend door een particulier moeten voor eensluidend verklaard worden door het gemeentebestuur of een notaris.
 • Documenten ondertekend door een advocaat of de Stafhouder moeten gelegaliseerd worden door de burgemeester of een notaris.
 • De legalisatie van de handtekeningen van de plaatselijke politiecommissaris moet steeds door de burgemeester gedaan worden of, bij diens afwezigheid, door een lid van het schepencollege.
 • Documenten opgesteld door een Belgische notaris (testament, verkoop, oprichting van een vennootschap, ...), door een ambtenaar van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, ...) of door een gouverneur moeten gelegaliseerd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Bepaalde documenten afkomstig van het RIZIV, de FOD Financiën of de Kamer van Koophandel (certificaten voor productregistratie, huurovereenkomsten, ...) worden rechtstreeks gelegaliseerd door de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Voor de legalisatie van diploma’s uitgereikt door een onderwijsinstelling, van basis- tot universitaironderwijs, moet u zich in principe wenden tot de Gemeenschap waarvan deze afhangt (de gemeente legaliseert echter attesten van het gemeentelijk onderwijs).
 • Voor de legalisatie van documenten ondertekend door een geneesheer (bijv. medisch getuigschrift) moet u zich wenden tot de FOD Volksgezondheid.
 • Expertiserapporten opgemaakt door een wetsdokter (bijv. lijkschouwing) worden gelegaliseerd door de bevoegde rechtbank.
 • Vertalingen opgemaakt door een beëdigd vertaler in België worden gelegaliseerd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waaraan deze is verbonden.
 • Documenten met de handtekening van een Belgische magistraat (een vonnis, akte van bekendheid, attest van niet-beroep, faillissement, ...) of van sommige gemachtigde griffiers (bijv. eensluidend afschrift) moeten worden gelegaliseerd bij de FOD Justitie.
 • Documenten uitgaande van het Grondwettelijk Hof moeten worden gelegaliseerd door de griffier van het Hof of door de Eerste Minister.
 • Documenten afgegeven door het Belgisch  Staatsblad (bijv. uittreksels van statuten) worden gelegaliseerd door de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken of rechtstreeks door de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Documenten afgegeven door een dienst van de FOD Justitie, zoals wetscertificaten, attesten van hechtenis en uittreksels uit het strafregister worden gelegaliseerd door de FOD Justitie.
 • De exploten die de gerechtsdeurwaarder-titularis of plaatsvervangende kandidaat-gerechtsdeurwaarder ondertekent, worden gelegaliseerd door de juridische dienst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB).

Opgelet: in bepaalde gevallen zult u verschillende opeenvolgende stappen moeten combineren (bijv. voor de legalisatie van een beëdigde vertaling: eerst de rechtbank, vervolgens de FOD Justitie en ten slotte de FOD Buitenlandse Zaken).

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
 • Edward Landtsheere
  (NL)

 • Christine-Laura Kouassi
  (FR)