Hoe een naamsverandering aanvragen?

Uw aanvraag moet schriftelijk zijn en kan niet per mail, fax of telefonisch gebeuren. Die communicatiemiddelen zijn uitsluitend bestemd voor de inlichtingen (Thema's en dossiers > Personen en families > Naamsverandering > Contact).

De aanvraag moet steeds gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom u die verandering wil.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wil dat ook zij van naam veranderen.

Als de naamsverandering toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren zijn na de aanvraag.

Welk documenten moeten in het kader van de procedure bezorgd worden?

  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1);
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht;
  • Als u in het buitenland geboren bent, een geboorteakte of een gelijkwaardige akte, eventueel gelegaliseerd;
    • Als geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij een vonnis;
  • Als u in het buitenland woont, een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats.

U kunt de documenten verkrijgen bij de gemeentediensten en/of consulaire diensten.

Naargelang de motieven kan de FOD Justitie u vragen andere documenten bij te voegen (vonnissen, getuigenissen en adviezen, diverse bewijzen,...).

Hoe verloopt de procedure?

Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.

In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van uw woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

In meer zeldzame gevallen kan de FOD Justitie aanvullende informatie vragen aan andere instanties (dienst Adel, Buitenlandse Zaken, Veiligheid van de Staat...).

Hoe eindigt de procedure?

Het koninklijk besluit die de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.