Hoe een voornaamsverandering aanvragen?

Uw aanvraag moet schriftelijk zijn. Hij kan niet per mail, fax of telefonisch gedaan worden. Die communicatiemiddelen zijn uitsluitend bestemd voor de inlichtingen.

De aanvraag moet steeds gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom u die verandering wil.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door de ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Welk documenten moeten in het kader van de procedure bezorgd worden?

U moet bepaalde documenten bezorgen voor het onderzoek van de aanvraag.

  • een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en u geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis.
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • een recent bewijs van verblijfplaats.
  • een uittreksel uit het strafregister. 

U kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten. 

Hoe verloopt en eindigt de procedure?

Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die over uw aanvraag beslist.

Als de verandering van voornamen u toegekend wordt, moet u de vergunning tegen betaling laten registreren door de FOD Financiën.

Na registratie moet u in korte tijd de vergunning naar de bevoegde gemeente verzenden of haar bezorgen zodat zij kan worden overgeschreven. De voornaamsverandering wordt van kracht na die overschrijving.

De gemeente of diplomatieke post waarvan u afhangt, zal uw identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort....) vervolgens aanpassen.