Onder welke voorwaarden?

  1. U bent minstens 18 jaar of ontvoogd vóór die leeftijd;
  2. en u verblijft wettelijk in België op het ogenblik van uw aanvraag;
  3. en u hebt aan België buitengewone verdiensten bewezen (of kan dat bewijzen) op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak waardoor u een bijzondere bijdrage kunt leveren voor de internationale uitstraling van België;
  4. en u kunt motiveren waarom het voor u zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring.

Voor bijkomende informatie over de bewijsmiddelen die kunnen gelden om de buitengewone verdiensten te staven, kan u terecht bij de gemeente van uw woonplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten).

Opgelet: In de hoedanigheid van staatloze in België krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten, kan naturalisatie worden aangevraagd na een wettelijk verblijf in België van minstens 2 jaar.

De naturalisatie is een gunstmaatregel toegekend door de Kamer van volksvertegenwoordigers en is geen recht. Bij een negatieve beslissing kunt u geen beroep bij de rechtbank instellen.

Indien het dossier volledig wordt geacht en het registratierecht van 150 euro is gekweten, zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand de aanvraag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het Parket, de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat worden eveneens geconsulteerd. Deze beschikken over een periode van 4 maanden om een advies uit te brengen. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist over het verlenen van de naturalisatie op de wijze bepaald in haar reglement.

De naturalisatieakte neemt de vorm aan van een wet. U bent Belg op de dag waarop de wet bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Tot wie moet u zich richten?

Het verzoek om naturalisatie moet u neerleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw hoofdverbijfplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten) of bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Duur en kostprijs

De naturalisatie is onderworpen aan een registratierecht van 150 euro te betalen voordat u het verzoek indient. De kosten voor de vertaling en de fotokopieën van de akten en bewijsstukken die bij de aanvraag moeten worden gevoegd, kunnen u wel aangerekend worden.   

De totale looptijd van de naturalisatieprocedure is niet wettelijk vastgelegd. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de administratieve diensten van de Commissie voor de Naturalisaties.