Afhankelijk van de duur van uw verblijf in België, moet u voldoen aan specifieke integratievoorwaarden. De wet onderscheidt 5 categorieën:

Een vreemdeling die 18 jaar is, kan Belg worden door verklaring als:

1. hij in België is geboren en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft;

2. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar

 • en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen;
 • en zijn maatschappelijk integratie bewijst: 
  • hetzij door een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap of de Koninklijke Militaire School en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs; 
  • hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid te hebben gevolgd; 
  • hetzij met succes een inburgeringstraject, een onthaaltraject of een integratieparcours te hebben gevolgd waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat de aanvrager dit aanvat;   
  • hetzij gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst en/of als zelfstandige in hoofdberoep te hebben gewerkt; 
 • en zijn economische participatie bewijst:
  • hetzij door als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen te hebben gewerkt;
  • hetzij door in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep de voorbije 5 jaar gedurende minstens 6 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald;

3. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar

 • en het bewijs levert van de kennis van één van de 3 landstalen;
 • en gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste 3 jaar in België hebben samengeleefd, of de ouder of adoptant is van een Belgisch kind dat de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt of niet ontvoogd is vóór die leeftijd;
 • en zijn maatschappelijke integratie bewijst:
  • hetzij door een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap of de Koninklijke Militaire School en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs;
  • hetzij door een beroepsopleiding van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid te hebben gevolgd en in de voorbije 5 jaar als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst gewerkt te hebben gedurende ten minste 234 arbeidsdagen of in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep gedurende minstens 3 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald;
  • hetzij met succes een inburgeringstraject, een onthaaltraject of een integratieparcours te hebben gevolgd waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat de aanvrager dit aanvat;   

4. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar

 • en het bewijs levert omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

5. hij wettelijk in België verblijft sedert 10 jaar

 • en het bewijs levert van de kennis van een van de 3 landstalen;
 • en het bewijs levert van zijn deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap. Dit bewijs kan door alle rechtsmiddelen geleverd worden, en bevat elementen waaruit blijkt dat de aanvrager deelneemt aan het economische en/of socioculturele leven van die onthaalgemeenschap.

Algemene opmerking: iedereen die het bewijs levert van zijn maatschappelijke integratie bewijst automatisch zijn kennis van één van de 3 landstalen.

Tot wie moet u zich richten?

U moet de nationaliteitsverklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats hebt (Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten). Hij zal u een ontvangstbewijs geven als de verklaring volledig en ontvankelijk wordt geacht en het registratierecht van 150 euro is gekweten. De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt een afschrift van het volledig dossier voor advies aan de procureur des Konings en aan de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat.

Procedure: advies van de procureur des Konings

 • Bij een negatief advies: als u niet akkoord gaat, kan u de zaak aanhangig maken bij de familierechtbank.
 • Bij een positief advies: verstuurt de procureur des Konings een attest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet de nationaliteitsverklaring meteen inschrijven in de gemeenteregisters. Vanaf dat moment bent u Belg.
 • Als de procureur geen advies uitbrengt over uw dossier binnen de 4 maanden te rekenen van de datum van het ontvangstbewijs (zoals bedoeld in de vorige paragraaf), dan heeft dit hetzelfde gevolg als een positief advies. Een akte van nationaliteit wordt dan opgemaakt. Vanaf dat moment bent u Belg.