Het genaderecht is een voorrecht dat krachtens artikel 110 van de Grondwet voorbehouden is aan de Koning. De Koning heeft het recht om de uitvoering van een (gedeelte van de) straf kwijt te schelden: gevangenisstraf, geldboete, vervallenverklaring van het recht tot sturen of verbeurdverklaring. Hij kan de straf ook verminderen of omzetten of hij kan een proeftijd toestaan.

U moet uw verzoek tot genade zo spoedig mogelijk per brief richten aan Zijne Majesteit de Koning met vermelding van de redenen die u denkt te kunnen inroepen om genade te krijgen.

De dienst Genade van de FOD Justitie behandelt de genadeverzoeken die tot de bevoegdheid van de FOD Justitie behoren (afhankelijk van de materie kunnen ook andere departementen bevoegd zijn). Elk verzoek tot genade wordt individueel onderzocht. De dienst Genade wint het advies in van alle bevoegde overheden. Op voorstel van de bevoegde minister neemt de Koning de uiteindelijke beslissing.

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
  • Edward Landtsheere
    (NL)

  • Christine-Laura Kouassi
    (FR)