Een rechtszaak moet binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Als de rechter meent dat de strafvervolging zolang heeft geduurd dat de redelijke termijn is overschreden, kan hij beslissen om u te veroordelen bij eenvoudige schuldigverklaring of om een straf uit te spreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf. Ingeval van een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, wordt u wel veroordeeld tot de gerechtskosten en eventueel ook tot teruggave en bijzondere verbeurdverklaring.
 

Teruggave betekent dat u verplicht wordt alle maatregelen te nemen om de materiële gevolgen van een misdrijf teniet te doen en de feitelijke toestand, zoals die bestond voor het misdrijf, te herstellen in natura.
Bij een diefstal bijvoorbeeld kan dit de teruggave van de gestolen goederen zijn.
Verbeurdverklaring betekent dat u het eigendomsrecht over bepaalde zaken verliest.