We kunnen een onderscheid maken tussen openbare en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft.

Begrip ambtenaar

Het begrip ambtenaar is ruim. Ambtenaren op federaal niveau (contractueel en statutair), op gewestniveau, op gemeenschapsniveau en op provinciaal en gemeentelijk niveau vallen eronder. Het betreft ook ministers, staatssecretarissen, leden van ministeriële kabinetten, magistraten, griffiers, kandidaten voor een ambt in de meest ruime zin van het woord, verkozen mandatarissen en zelfs privépersonen die een taak van openbare dienstverlening uitvoeren.