Wie?

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van strafvervolging wegens illegaal wapenbezit (=regularisatie) moet u voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden:

 1. het illegaal wapenbezit heeft tot op het moment van de aangifte geen aanleiding gegeven tot een specifiek proces-verbaal of een specifieke onderzoeksdaad door een politiedienst of een gerechtelijke overheid;
 2. het wapen werd op uw naam geregistreerd in het Centraal Wapenregister voor 9 juni 2006.

Wat?

De regularisatie heeft enkel betrekking op:

 • vergunningsplichtige vuurwapens;
 • munitie voor vergunningsplichtige vuurwapens;
 • laders voor vergunningsplichtige vuurwapens.

Verboden wapens of laders vallen niet binnen het bestek van de “aangifteperiode 2018”. Hun eventuele aangifte impliceert geen vrijstelling van strafvervolging.

U kan ook laders laten regulariseren omdat zij vanaf 1 januari 2019 hetzelfde regime zullen volgen als munitie.

Let op! De overdracht van laders aan particulieren is al sinds 22 januari 2018 aan voorwaarden gekoppeld. Meer bepaald is sinds die datum de overdracht van laders enkel toegestaan aan houders van een geldige bezitstitel (een vergunning model 4 of een jachtverlof, getuigschrift van bijzondere wachter of een sportschutterslicentie samen met een model 9).

Wanneer?

U doet aangifte van het vergunningsplichtig vuurwapen, de munitie en/of de lader vanaf 1 maart 2018 tot 31 december 2018.

Een te laat ingediende aangifte heeft de onontvankelijkheid van de aanvraag van de erkenning, vergunning of registratie op model 9 tot gevolg. Bovendien kan u in dat geval strafrechtelijk worden vervolgd.

Het bewijs van de tijdigheid van de aangifte kan enkel en alleen worden geleverd aan de hand van een gedateerd en door beide partijen (de aangever en de bevoegde lokale politie) of hun gemachtigden ondertekend aangiftebewijs.

Waarom?

Als u illegaal in het bezit bent van vergunningsplichtige vuurwapens of van munitie of laders voor vergunningsplichtige vuurwapens en ze niet laat regulariseren, dan riskeert u een straf van één maand tot vijf jaar en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.

Hoe?

U neemt contact op met de lokale politie die bevoegd is voor uw verblijfplaats om kennis te geven van de aangifte. Daarna begeeft u zich met het wapen, de lader of de munitie naar de lokale politie zoals u dat hebt afgesproken bij uw eerste kennisgeving.

Het wapen moet ongeladen, gedemonteerd en verpakt zijn; de lader moet ook leeg en verpakt zijn en u verpakt de munitie afzonderlijk van het wapen.

De lokale politie overhandigt u een aangiftebewijs. Dit bewijs moet worden gedateerd en ondertekend door zowel u als de politie. Het vermeldt om welk wapen, welke lader en welke munitie het gaat.

Bij de aangifte gaat de lokale politie na of het wapen staat geseind en of u in aanmerking komt om van de regularisatie te genieten.

Staat het wapen geseind (en is de reden van de seining nog actueel) of komt u niet in aanmerking voor regularisatie, dan wordt het wapen, de lader of de munitie in beslag genomen. In beide gevallen ontvangt u een aangiftebewijs onder de vorm van een model 10A.

Als het wapen niet staat geseind en u in aanmerking komt voor regularisatie, beschikt u over de volgende mogelijkheden:

 • de aanvraag van een vergunning (model 4), een registratie (model 9) of een erkenning als verzamelaar (model 3);
 • de neutralisering door de Proefbank voor vuurwapens;
 • de overdracht (al dan niet kosteloos) aan iemand die daartoe gemachtigd of erkend is;
 • de vrijwillige afstand met het oog op de (voor de aangever kosteloze) vernietiging ervan.

1. Een vergunning, registratie of erkenning als verzamelaar aanvragen

Een registratie aanvragen: model 9

U bent jager, bijzondere wachter of sportschutter en u wenst het wapen te laten registreren op uw naam (model 9). Het betreft in zo’n geval – naargelang u jager, bijzondere wachter dan wel sportschutter bent - lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is of vuurwapens ontworpen voor het sportschieten en opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 15 maart 2007.

U ontvangt een aangiftebewijs model 6A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats.

U mag het wapen voorhanden houden in afwachting van de ontvangst van het model 9 vanwege de gouverneur en het aangiftebewijs geldt als voorlopige bezitstitel.

Let op! Jagers, bijzondere wachters en sportschutters mogen laders voorhanden hebben die horen bij het type vuurwapen dat ze voorhanden mogen hebben.

Voor jagers en bijzondere wachters betreft dit laders die horen bij lange vuurwapens die toegelaten zijn daar waar het jachtverlof geldig is.

Voor sportschutters betreft dit laders die horen bij vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die zijn opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 15 maart 2007 en van het type waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

► Bent u jager, bijzondere wachter of sportschutter en in het bezit van laders die horen bij het type vergunningsplichtige vuurwapens dat u rechtmatig voorhanden mag houden, dan hoeft u niks te doen en bent u reeds in orde met de nieuwe regelgeving.

Een vergunning aanvragen (model 4)

Als u geen jager, bijzondere wachter of sportschutter bent of als het wapen niet in aanmerking komt voor registratie op model 9, kan u een vergunning tot het voorhanden hebben ervan aanvragen.

U ontvangt een aangiftebewijs model 6A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats.

De lokale politie voert een controleonderzoek uit waarbij wordt nagegaan of:

 • u meerderjarig bent;
 • u geen veroordelingen heeft opgelopen zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wapenwet;
 • er geen redenen van openbare orde bestaan die zouden leiden tot de intrekking van de vergunning.

Is dit onderzoek gunstig, dan mag u het wapen (alsook de daarbij horende lader of munitie) voorhanden houden op uw verblijfplaats in afwachting van de beslissing van de gouverneur inzake uw vergunningsaanvraag. Het aangiftebewijs geldt als voorlopige vergunning.

Is dit onderzoek ongunstig, dan moet u het wapen (alsook de daarbij horende lader of munitie) in bewaring geven bij de lokale politie of bij een daartoe gemachtigd of erkend persoon.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen moet u voldoen aan alle voorwaarden van de wapenwet (artikel 11, §3 van de wapenwet). U zal ook een retributie moeten betalen.

Passief bezit van een vuurwapen (d.w.z. zonder munitie) is niet mogelijk, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikelen 11/1 en 11/2, tweede en derde lid van de wapenwet.

Let op! Houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen (model 4) mogen laders voorhanden hebben die horen bij dat vuurwapen.

► Bent u vuurwapenbezitter en in het bezit van laders die horen bij uw vuurwapens, dan hoeft u niks te doen en bent u reeds in orde met de nieuwe regelgeving.

Een erkenning als verzamelaar aanvragen (model 3)

U wenst het wapen, de munitie of de lader voorhanden te hebben in het kader van een verzameling en vraagt dus een erkenning model 3 aan.

U ontvangt een aangiftebewijs model 6A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats.

De lokale politie voert een controleonderzoek uit waarbij wordt nagegaan of:

 • u meerderjarig bent;
 • u geen veroordelingen heeft opgelopen zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wapenwet;
 • er geen redenen van openbare orde bestaan die zouden leiden tot de intrekking van de erkenning.

Is dit onderzoek gunstig, dan mag u het wapen, de lader of de munitie voorhanden houden op uw verblijfplaats in afwachting van de beslissing van de gouverneur inzake uw erkenningsaanvraag. Het aangiftebewijs geldt als voorlopige erkenning.

Is dit onderzoek ongunstig, dan moet u het wapen, de lader of de munitie in bewaring geven bij de lokale politie of bij een daartoe gemachtigd of erkend persoon.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een erkenning als verzamelaar van vuurwapens, laders of munitie moet u voldoen aan alle voorwaarden van de wapenwet (artikel 6 van de wapenwet). U zal ook een retributie moeten betalen.

Let op! Reeds erkende verzamelaars mogen de laders die horen bij de vuurwapens die vallen onder het thema van hun verzameling voorhanden houden. Zij moeten daartoe geen uitbreiding van de verzameling aan te vragen.

Horen de laders niet bij de verzamelde vuurwapens of beschikt men alleen maar over laders en is bijgevolg de aanvraag van een erkenning als verzamelaar of de uitbreiding van een erkende verzameling noodzakelijk, dan is die aanvraag kosteloos als u ze indient tijdens de aangifteperiode (1 maart 2018 - 31 december 2018) EN als de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op laders.

2. Neutralisering door de Proefbank voor vuurwapens

U wenst het wapen of de lader verder voorhanden te kunnen houden zonder dat het nog gebruikt kan worden bij het afschieten?

In dat geval kan u ervoor opteren om het wapen of de lader te laten neutraliseren (d.i. definitief onbruikbaar laten maken) door de Proefbank voor vuurwapens te Luik.

U ontvangt een aangiftebewijs model 6A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats. In afwachting van de neutralisering mag u het wapen of de lader verder voorhanden houden op uw verblijfplaats.

U beschikt over maximaal drie maanden om de neutralisering te laten uitvoeren. Bij overschrijding van deze termijn zal de lokale politie het wapen of de lader in beslag nemen.

Let op! Als de Proefbank voor vuurwapens uw vuurwapen voor 8 april 2016 onbruikbaar maakte, kan u de lader die hoort bij het geneutraliseerd vuurwapen  erop vastlassen. In dat geval wordt de lader beschouwd als definitief onbruikbaar in de zin van artikel 3, §2, 3°/1 van de wapenwet en moet u geen aangifte doen.

3. Overdracht (al dan niet kosteloos) aan iemand die daartoe gemachtigd of erkend is

U wenst het wapen, de munitie of de lader niet langer voorhanden te hebben en u wenst het over te dragen?

U ontvangt een aangiftebewijs model 6A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats. In afwachting van de overdracht mag u het wapen, de munitie of de lader verder voorhanden houden op uw verblijfplaats.

U beschikt over maximaal drie maanden om het over te dragen of de kandidaat-overnemer moet binnen drie maanden een vergunning of erkenning aanvragen. Bij overschrijding van die termijn wordt het wapen, de lader of de munitie door de lokale politie in beslag genomen.

4. Vrijwillige afstand met het oog op de (voor de aangever kosteloze) vernietiging

U wenst het wapen, de lader of de munitie af te staan?

U ontvangt een aangiftebewijs model 10A, waarvan een kopie door de lokale politie wordt doorgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats.

De afstand is volledig kosteloos voor u. De lokale politie zal het wapen, de lader of de munitie van u in ontvangst nemen en doorsturen ter vernietiging.

Wetgeving

Naar de wetgeving.