Wanneer moet je een aanvraag indienen?

 • U vertegenwoordigt een private rechtspersoon met onbaatzuchtig doel:
  • een vereniging zonder winstoogmerk (VZW);
  • een internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW);
  • een stichting van openbaar nut (SON);
  • een private stichting.
 • De netto-waarde van de schenking (dat is de waarde van de schenking na afhouding van successierechten, diverse kosten en honoraria) is hoger dan 100 000 euro.

In dat geval moet de minister uw aanvraag machtigen zodat u de aan u overgemaakte schenking  kunt aanvaarden (zie de artikelen 9 :22, 10 :11 en 11 :15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921).

Alle schenkingen onder de levenden dienen gemachtigd te worden:

 • de rechtstreekse schenkingen;
 • de schenkingen verleden overeenkomstig de vormvereisten van artikel 931 van het oud Burgerlijk Wetboek
  • vb. een authentieke akte;
 • de onrechtstreekse schenkingen
  • vb. het beding ten behoeve van een derde zoals een begunstiging in een levensverzekeringscontract
   Het gaat om een contractuele clausule waarin één van de contractspartijen (de bedinger) de wederpartij (de belover) een prestatie laat beloven ten bate van een derde (de begunstigde). Het is dus deze derde die uiteindelijk zal begunstigd worden.