Hoe een aanvraag tot machtiging indienen?

Wie?

De aanvraag moet worden ingediend door de begunstigde rechtspersoon zelf, vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door een lasthebber (advocaat, notaris), of door de instrumenterende notaris.

Hoe?

De schriftelijke aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn. Daarnaast moet het dossier nog enkele zaken bevatten:

 • Een verklaring ondertekend door de notaris die de akte opmaakt met vermelding van:
  • de precieze identiteit van de schenker en de datum van de schenkingsakte;
  • de precieze identiteit van de begunstigde VZW, IVZW en stichting(en) met inbegrip van het ondernemingsnummer;
  • het gegeven dat de nettowaarde (de waarde na afhouding van successierechten, diverse kosten en honoraria) van de schenking(en) hoger is dan 100 000 euro.
 • Een afschrift eensluidend verklaard door de perso(o)n(en) die statutair gemachtigd is/zijn van de beraadslaging van de raad van bestuur van de VZW, of van de IVZW of van de stichting waarin de machtiging gevraagd wordt om de schenking definitief aan te nemen. Deze beraadslaging moet plaatsvinden na de akte van schenking.
 • Een certificaat afgegeven door de griffier van de ondernemingsrechtbank:
  • Voor de VZW:
   van de zetel van de VZW als bewijs van de neerlegging van de jaarrekeningen van die vereniging sinds de oprichting ervan of, indien de VZW langer dan drie jaar bestaat, de neerlegging van de jaarrekeningen die betrekking hebben op de laatste drie boekjaren.
  • Voor de internationale verenigingen en de stichtingen:
   van de zetel van de internationale vereniging of van de stichting als bewijs van de neerlegging van de laatste jaarrekening.

Ministerieel besluit van 14 april 2005 tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Waar?

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:

Federale overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden
Dienst Economische rechten
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 74 42
E giften.dons@just.fgov.be

De behandeling van de aanvraag

Het dossier is onvolledig

Indien het dossier onvolledig is (bv. als één van de drie stukken ontbreekt), dan wordt de indiener van het verzoek daarvan aangetekend op de hoogte gebracht met vermelding van de ontbrekende stukken. De termijn van drie maanden wordt dan opgeschort tot de indiener de ontbrekende documenten heeft verstuurd.

Eens het dossier administratief volledig is en er geen enkele geldige reden meer is voor de verdere opschorting van de termijn, zal de minister of zijn vertegenwoordiger een expliciete machtiging bij gewone brief verlenen.

Het dossier is volledig

Indien het dossier volledig is dan zal er, zo spoedig mogelijk, een expliciete machtiging bij gewone brief verleend worden (momenteel is dit ongeveer na een à twee maanden). Deze machtigingsbrief wordt dan gestuurd naar de indiener van het verzoek (al naargelang het geval de notaris of de begunstigde rechtspersoon). De schenking wordt stilzwijgend gemachtigd indien de minister of zijn vertegenwoordiger niet reageert binnen de drie maand na ontvangst van het verzoek.

Het dossier wordt geweigerd

De machtiging zal geweigerd worden voor een VZW indien de vereniging niet voldaan heeft aan artikel 2:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of als de vzw haar jaarrekening, vanaf de oprichting of toch zeker van de laatste drie boekjaren, niet op de griffie van de ondernemingsrechtbank heeft neergelegd.

De machtiging zal geweigerd worden voor een stichting indien ze niet voldaan heeft aan artikel 2:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of als zij haar laatste jaarrekening niet op de griffie van de ondernemingsrechtbank heeft neergelegd.

De machtiging zal ook geweigerd worden voor IVZW’s indien niet voldaan is aan artikel 2:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of als hun laatste jaarrekening niet op de griffie van de ondernemingsrechtbank is neergelegd.