Handgiften aan private rechtspersonen met onbaatzuchtig doel (VZW's, stichtingen en IVZW's) moeten niet gemachtigd worden, wat ook het bedrag van de schenking is (zie artikelen 9:22, 10:11 et 11:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Een handgift is een gift van hand tot hand van roerende goederen. Bankoverschrijvingen worden door de FOD Justitie beschouwd als handgiften.

Ook schenkingen tussen private rechtspersonen met onbaatzuchtig doel vallen buiten de machtigingsvereiste, wat ook het bedrag van de schenking is. Het specialiteitsbeginsel bepaalt wel dat het hier moet gaan om schenkingen tussen rechtspersonen met een gelijkaardig doel.

Schenkingen tussen VZW's komen in de praktijk veelvuldig voor:

  • bv. de overdracht van het actief door een ontbonden VZW aan een andere VZW;
  • bv. de stortingen die een VZW doet om het deficiet van een andere VZW te dekken (bv. onder kloosterverenigingen: de stortingen van een centraal huis aan de bijhuizen).

Volgens de administratieve rechtspraak is voor schenkingen tussen private rechtspersonen met onbaatzuchtig doel met een gelijkaardig doel geen machtiging vereist. Als de begunstigde rechtspersoon het uitdrukkelijk vraagt, kan toch een ministeriële machtiging verleend worden.