De omvorming van een private stichting in een stichting van openbaar nut vereist een authentieke akte alsook een koninklijk besluit tot goedkeuring.

U moet daarvoor de volgende documenten bezorgen aan de FOD Justitie:

 1. een eensluidende uitgifte van de authentieke akte waarbij de private stichting wordt omgevormd in een stichting van openbaar nut, met de volgende bijlagen:
  • een toelichtend verslag opgesteld door de raad van bestuur;
  • een staat van de activa en passiva van de stichting die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
  • een verslag over die staat waarin in het bijzonder wordt vermeld of daarin de toestand van de stichting op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Dat verslag is opgesteld door een bedrijfsrevisor of door een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der accountants en aangewezen door de raad van bestuur;
 2. een verzoekschrift waarin de goedkeuring van de omvorming wordt gevraagd (gericht aan de minister van Justitie, maar bijgevoegd aan de andere documenten);
 3. de lijst van de leden van de raad van bestuur in functie op het ogenblik van de ondertekening van de omvormingsakte: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum en adres; voor de rechtspersonen: naam, rechtsvorm en adres van de zetel.

U verstuurt die documenten naar:
Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden
Internationale Verenigingen en Stichtingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Edmée Chrétien (tel.: 02 542 74 80 – edmee.chretien@just.fgov.be)
Tina Arts (tél. : 02.542.7915 – tina.arts @just.fgov.be)

Wanneer het koninklijk besluit is genomen, zendt de administratie vier afschriften van het besluit aan de notaris of aan de raadsman van de stichting. Eén van de vier afschriften gaat naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft.

Documenten die u aan de griffie van de rechtbank van koophandel moet bezorgen:

 1. een afschrift van het koninklijk besluit waaruit de goedkeuring van de omvorming blijkt;
 2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
 3. de authentieke akte betreffende de omvorming;
 4. formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen);
 5. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De private stichting mag dus niet overgaan tot de publicatie van haar beslissing tot omvorming in een stichting van openbaar nut in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk goedkeuringsbesluit heeft verkregen. Doet zij dit toch, dan dient er na het verkrijgen van het koninklijk besluit een nieuwe publicatie te verschijnen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om de eerste publicatie recht te zetten.