Voor de private stichting moeten onderstaande wijzigingen van de statuten bij authentieke akte worden vastgesteld:

  1. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders;
  2. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 11:7, § 2, te vertegenwoordigen, en de manier waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college);
  3. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 11:14 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, en de manier waarop zij dat dagelijks bestuur uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college);
  4. de voorwaarden voor statutenwijziging;
  5. het belangeloos doel waaraan de stichting, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen;
  6. de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de stichting nastreeft en van de activiteiten die ze uitoefent. 

De documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

  1. een eensluidend afschrift van de authentieke akte of een kopie van de onderhandse akte, waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
  2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
  3. het formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel het formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.