Voor de private stichting moeten onderstaande wijzigingen van de statuten bij authentieke akte worden vastgesteld:

  1. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders,
  2. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 11:7, § 2, te vertegenwoordigen, en de manier waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college),
  3. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 11:14 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, en de manier waarop zij dat dagelijks bestuur uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college),
  4. de voorwaarden voor statutenwijziging,
  5. het belangeloos doel waaraan de stichting, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen,
  6. de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de stichting nastreeft en van de activiteiten die ze uitoefent. 

De documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

  1. een eensluidend afschrift van de authentieke akte of een kopie van de onderhandse akte, waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld,
  2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen,
  3. het formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel het formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
  4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.