Naast de eerder opgesomde documenten, moet u ook de volgende stukken neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft):

  1. De akten over de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de stichting te vertegenwoordigen. U voegt de formulieren I en II voor bekendmaking bij de neerlegging (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).
  2. Jaarlijks moet de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening worden bezorgd aan de griffie van de ondernemingsrechtbank voor kleine stichtingen of aan de Nationale Bank van België voor grote verenigingen. De boekhoudkundige vereisten verschillen naargelang het geval. Voor meer informatie kunt u de brochures over dit onderwerp raadplegen:
  3. De beslissingen om de stichting te ontbinden en vereffenen. De formulieren I en II voor bekendmaking moet u ook bij de neerlegging voegen (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).