Naast de eerder opgesomde documenten, moet u ook de volgende stukken neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft:

1. de akten betreffende de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de stichting te vertegenwoordigen. De formulieren I en II  voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad);

2. jaarlijks moet de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening worden bezorgd aan de bevoegde instantie. Voor kleine stichtingen doet u dat bij de griffie van de rechtbank van koophandel, voor grote stichtingen gebeurt dat bij de Nationale Bank. De verplichtingen verschillen naargelang het geval. Meer informatie vindt u in de brochures over dit onderwerp: ‘Het nieuw boekhoudkundig stelsel voor kleine verenigingen’ en ‘Het nieuw boekhoudkundig stelsel voor grote en zeer grote verenigingen’;

3. de beslissingen tot ontbinding en vereffening van de stichting. De formulieren I en II voor bekendmaking moeten ook bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).