Voor de private stichting moeten de volgende wijzigingen van de statuten bij authentieke akte worden vastgesteld:

 1. de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen;
 2. de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 34, § 4 te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen;
 3. de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 35 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen;
 4. de wijze van benoeming van de commissarissen;
 5. de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een ideëel doel moet worden aangewend;
 6. de voorwaarden waaronder de statuten kunnen worden gewijzigd;
 7. de wijze van regeling van belangenconflicten

U moet dan ook vooraf contact opnemen met een notaris.
Andere wijzigingen van de statuten worden bij onderhandse akte vastgesteld.

Documenten die u aan de griffie van de rechtbank van koophandel moet bezorgen:

 1. een eensluidend afschrift van de authentieke of een kopie van de onderhandse akte, waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
 2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
 3. formulier I met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen);
 4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.