Andere wijzigingen van de statuten dan die hier vermeld, worden bij onderhandse akte vastgesteld.

Documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

1. de onderhandse akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld,
2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen,
3. formulier I met het oog op de bekendmaking en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.