Als de doelstellingen waarvoor de SON is opgericht wijzigen, en/of de activiteiten die de SON uitvoert om die doelstellingen te bereiken, dan is een koninklijk besluit vereist.

Documenten die u aan de FOD Justitie moet bezorgen:

 1. een uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur ondertekend door de bevoegde perso(o)n(en), met daarin het gewijzigd doel (en/of de activiteiten) en waaruit duidelijk blijkt dat deze wijziging goedgekeurd werd met het daartoe vereiste aanwezigheidsquorum en stemmingsquorum;
 2. een verzoekschrift waarin de goedkeuring van de wijziging wordt gevraagd, gericht aan de minister van Justitie, maar bijgevoegd aan de andere documenten;
 3. de lijst van de leden van de raad van bestuur in functie op de datum van de beslissing van de wijziging: naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en adres; voor de rechtspersonen: naam, rechtsvorm en adres van de zetel;
 4. een e-mail met een vergelijkende tabel (in Word-formaat) van het vroegere doel en de vroegere activiteiten die bij Koninklijk Besluit werden erkend en goedgekeurd, en het voorgestelde nieuwe doel en de nieuwe activiteiten.

U verstuurt die documenten naar:

 • Federale overheidsdienst Justitie
  Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden
  Internationale verenigingen en stichtingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
 • fup.son@just.fgov.be

Wanneer het koninklijk besluit is genomen, stuurt de administratie vier afschriften van het besluit aan de notaris, aan de raadsman of aan de stichting. Een van de vier afschriften moet u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank bezorgen (van het arrondissement waar de SON haar zetel heeft).

De stichting van openbaar nut mag haar beslissing tot wijziging van het doel en/of de activiteiten dus niet publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer ze het koninklijk goedkeuringsbesluit heeft bekomen. Doet ze dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie gebeuren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om zo de eerste publicatie recht te zetten.

Documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

 1. een afschrift van het koninklijk besluit dat de wijzigingen goedkeurt;
 2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
 3. het formulier I met het oog op de bekendmaking en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.