De stichting van openbaar nut (SON) moet worden opgericht bij authentieke akte. U moet dan ook vooraf contact opnemen met een notaris.

De FOD Justitie blijft evenwel bevoegd voor de erkenning van een SON, die rechtspersoonlijkheid verkrijgt op de dag van de ondertekening van het koninklijk besluit tot erkenning.

U moet de volgende documenten aan de FOD Justitie bezorgen:

  1. een eensluidende uitgifte van de notariële akte van de oprichting van de stichting in de preambule waarvan het door de stichter(s) aangebrachte kapitaal wordt vermeld;
  2. een verzoekschrift waarin wordt gevraagd rechtspersoonlijkheid te verlenen (gericht aan de minister van Justitie maar bijgevoegd aan de andere documenten);
  3. de lijst van de leden van de raad van bestuur: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum en adres; voor de rechtspersonen: naam, rechtsvorm en adres van de zetel (indien dit niet was opgenomen in de authentieke akte).

U verstuurt die documenten naar:
Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden
Internationale Verenigingen en Stichtingen
Waterloolaan, 115
1000 Brussel
Edmée Chrétien (tel.: 02 542 74 80 – edmee.chretien@just.fgov.be)
Michèle de Laat (tel.: 02 542 67 46 – michele.delaat@just.fgov.be)

Zodra alle vereiste stukken op de administratie zijn aangekomen, legt de dienst het ontwerp van besluit ter ondertekening aan de koning voor.
Wanneer het koninklijk besluit is genomen, zendt de administratie vier afschriften ervan aan de instrumenterende notaris of aan de raadsman van de stichting. Een van de vier afschriften moet aan de griffie van de rechtbank van koophandel worden bezorgd (van het arrondissement waar de SON haar zetel heeft).

De stichting van openbaar nut mag dus niet overgaan tot de publicatie van haar statuten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk besluit dat de rechtspersoonlijkheid verleent, heeft bekomen. Doet zij dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie te gebeuren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit om de eerste publicatie recht te zetten.

De documenten die u aan de griffie van de rechtbank van koophandel moet bezorgen:

  1. een afschrift van het koninklijk besluit tot erkenning waaruit het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de SON blijkt;
  2. de statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
  3. het formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.